Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕπΠα

Όργανο που ορίζεται από το κράτος - μέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σε συμφωνία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή και έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η ΕπΠα του ΕΠ αποτελείται από εκπροσώπους της οικείας Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης, εκπροσώπους των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, εκπροσώπους των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισμού αρμόδιων για θέματα απασχόλησης και ενσωμάτωσης αρχών Equal, περιβάλλοντος, κρατικών ενισχύσεων, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού και ισότητας, εκπροσώπους της ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στην ΕπΠα του ΕΠ συμμετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου:

  • εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου,
  • της Επιτροπής και
  • της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
  • κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑ της οικείας Περιφέρειας.

Συγκροτείται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας Διαχειριστικής Αρχής και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της και δημοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο. Η αποστολή, οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση και οργάνωση της ΕπΠα του ΕΠ καθορίζονται στον Ν. 3614/2007 (άρθρο 12).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009