Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΤΑ

Είναι το ταμείο της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα λειτουργήσει για επτά χρόνια (2007-2013) με συνολικό προϋπολογισμό 3,8 περίπου δις ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας έχει ορίσει τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας, τους οποίους τα κράτη - μέλη ιεραρχούν ανάλογα με τις ανάγκες τους:

  1. Μέτρα για την αναπροσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
  2. Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  3. Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος
  4. Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
  5. Τεχνική βοήθεια

Κάθε κράτος - μέλος καταρτίζει ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Στο πρόγραμμα αυτό περιγράφει και αιτιολογεί τους άξονες προτεραιότητας που έχει επιλέξει, ενώ συγχρόνως ορίζει συγκεκριμένους στόχους για κάθε άξονα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιέχει επίσης σχέδιο χρηματοδότησης με κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά έτος και με τα ποσά που προορίζονται για τους διάφορους άξονες σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ελέγχει κατά πόσον κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συμφωνεί με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και με άλλες πολιτικές και προτεραιότητες της ΕΕ. Τα προγράμματα αυτά πρέπει επίσης να συνάδουν με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο έχει προηγουμένως εγκριθεί από το κράτος - μέλος μετά από διάλογο με την Επιτροπή.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009