Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

ΜΟΔ ΑΕ

Η ΜΟΔ αε είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1996 με το Νόμο 2372/1996 μετά από απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ιδρυτικός νόμος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 2860/2000, 2937/2001, 3193/2003, 3336/2005 και 3614/2007. Η ΜΟΔ αε χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός της ΜΟΔ αε είναι: 

 • η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή/και από εθνικούς πόρους,
 • η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΜΟΔ αε προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:

 • Αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει με στελεχιακό δυναμικό και διοικητική τεχνογνωσία τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Υποστηρίζει το σχεδιασμό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων.
 • Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής τους ικανότητας και τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων.
 • Μεριμνά για την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών σε θέμα τα συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και αναπτυξιακών πολιτικών σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

Επίσης η ΜΟΔ αε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί: 

 • να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • να παρέχει στους εμπλεκόμενους με το σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραμμάτων φορείς την αναγκαία τεχνική υποστήριξη.
 • να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας.
 • να υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο χάραξης της εθνικής περιφερειακής πολιτικής.
 • να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη - μέλη ή και υπό ένταξη χώρες ως προς τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την ΕΕ
 • να αναλάβει τη διαχείριση δράσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 • να αναλάβει και άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.
 • να ορισθεί ως Αρχή Εγγραφής Ψηφιακών Πιστοποιητικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009