Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Απόφαση Ένταξης Πράξης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη μίας πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ή από τον Γενικό Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της περιφέρειας.

Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) προσδιορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης καθώς και το σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Για πράξεις προϋπολογισμού άνω των 5 εκ. Ευρώ και για πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ προϋπολογισμού άνω των 2 εκ. Ευρώ, προηγείται της απόφασης ένταξης συνεργασία-συντονισμός με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ αντίστοιχα.

Για τα μεγάλα έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκ. Ευρώ στον τομέα του περιβάλλοντος και άνω των 50 εκ. Ευρώ σε άλλους τομείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι αποφάσεις ένταξης των πράξεων δημοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ στο οποίο εντάσσονται.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2009