Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σύμβαση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η γραπτή συμφωνία μεταξύ Φορέα Υλοποίησης και Αναδόχου (Φορέα Εκτέλεσης) γιά την προώθηση του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας (Έργου) κατά το μέρος που περιγράφεται στη συμφωνία.

Στη σύμβαση προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (ενδεικτικά περιγράφεται επακριβώς το έργο που θα εκτελεσθεί, η αποζημίωση του αναδόχου, οι διαδικασίες που θα τηρήσει ο ανάδοχος, οι υποχρεώσεις του, κλπ.) και το ισχύον δίκαιο.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2009