Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ταμείο Συνοχής

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ταμείο που δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας με προοπτική την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ταμείο συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ενισχύσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος και των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στα δέκα νέα κράτη - μέλη, καθώς και στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Το Ταμείο εντάσσεται στο στόχο «Σύγκλιση» της ανανεωμένης πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/2/2010