Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Φορέας λειτουργίας έργου διαχείρισης στερεών αποβλήτων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Είναι ο φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας ενός έργου διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μπορεί να είναι είτε ο φορέας διαχείρισης των αποβλήτων (ή η επί μέρους διοικητική μονάδα του που έχει την ευθύνη λειτουργίας του έργου), είτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο φορέας διαχείρισης αναθέτει τη λειτουργία του έργου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2009