Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Κατάλογος Αναθέσεων 2013 υπηρεσιών δημοσιότητας

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

28/1/2014

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ. προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), κατά τη διάρκεια του 2013 ανατέθηκαν ένα (1) έργο με απευθείας ανάθεση μέσω επιλογής από τον εν λόγω κατάλογο και πέντε (5) έργα μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7, και 8 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010.

Συγκεκριμένα:

Αναθέσεις μέσω Καταλόγου (2013)

1. Ανάθεση: Αρ.πρωτ. 29959 /ΕΥΣΣΑΑΠ 1518/05-07-13 ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΦ-Χ1Κ 
   Αντικείμενο: Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και των ημερήσιων και περιοδικών εντύπων (για διάστημα ενός έτους).
   Αμοιβή (προ ΦΠΑ):  12.999,84€
   Ανάδοχος: INNEWS AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

2. Ανάθεση: Αρ.πρωτ. 30906/ΕΥΣΣΑΑΠ 1604/12-07-13 ΑΔΑ: ΒΛ40Φ-ΥΨΟ
    Αντικείμενο: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής της περιόδου της προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020.
    Αμοιβή (προ ΦΠΑ): 40.000€
    Ανάδοχος: ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3. Ανάθεση: Αρ.πρωτ. 37615/ΕΥΣΣΑΑΠ 1974/04-09-13 ΑΔΑ: ΒΛ97Φ-63Ω
    Αντικείμενο: Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τη δημιουργία και παραγωγή καταχωρήσεων στον τύπο και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, το σχεδιασμό media plan και την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείρισή του.
    Αμοιβή (προ ΦΠΑ): 30.000€
    Ανάδοχος: Ι. Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Ανάθεση: Αρ.πρωτ. 49015/ΕΥΣΣΑΑΠ 3113/7-11-13 ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΦ-ΘΜΠ
    Αντικείμενο: Ποσοτική έρευνα για τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων του κοινού για το ΕΣΠΑ 2007-2013, την τρέχουσα συγκυρία και το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
    Αμοιβή (προ ΦΠΑ): 13.000€
    Ανάδοχος: GPO ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ

5. Ανάθεση: Αρ.πρωτ. 51359/ΕΥΣΣΑΑΠ 3277/20-11-13 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΦ-ΛΚ3
    Αντικείμενο: Ποιοτική έρευνα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες άμεσα ωφελούμενους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για την διερεύνηση της επάρκειας ή μη στα στάδια ενημέρωσης, αίτησης – αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων.
    Αμοιβή (προ ΦΠΑ): 13.000€
    Ανάδοχος: ΚΩΝ. Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΕ

6. Ανάθεση: Αρ.πρωτ. 53363 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3415/2-12-13 ΑΔΑ:  ΒΛ0ΝΦ-8Υ7
    Αντικείμενο: Ποιοτική έρευνα για τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων του κοινού για την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ 2007-2013, το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης.
    Αμοιβή (προ ΦΠΑ): 13.000€
    Ανάδοχος: MRB ΕΛΛΑΣ Γραφείο Έρευνας Αγοράς ΑΕ

Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες:

1. Η εταιρεία INNEWS AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κ.λπ. της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) με την με αρ. πρωτ. 34986/ΕΥΣΣΑΑΠ1746/03-08-2012 βεβαίωση για τις κατηγορίες:

 • Ηλεκτρονική Αποδελτίωση μέσων μαζικής ενημέρωσης και νέων μέσων
 • Σχεδιασμός – ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων.

2. Η εταιρεία ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κ.λπ. της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) με την με αρ. πρωτ. 23674/ΕΥΣΣΑΑΠ1147/31-05-2013 βεβαίωση για τις κατηγορίες:

 • Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης
 • Οργάνωση ημερίδων, άλλων  ενημερωτικών  εκδηλώσεων, εκθέσεων, ειδικών γεγονότων
 • Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
 • Παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μηνύματα – περιεχόμενο πολυμέσων – διαφημιστικά αντικείμενα)
 • Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός - ανάπτυξη – συντήρηση διαδικτυακών τόπων
 • Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ.)
 • Νέα Μέσα (στρατηγική επικοινωνίας, σχεδιασμός και δημιουργία, διαχείριση, παραγωγή σχετικού υλικού κλπ.)
 • Ηλεκτρονική αποδελτίωση μέσων μαζικής ενημέρωσης και νέων μέσων
 • Εκπόνηση ερευνών.

3. Η εταιρεία Ι. Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ. της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) με την με αρ. πρωτ. 56092/ΕΥΣΣΑΑΠ 2974/20-12-2011 βεβαίωση για τις κατηγορίες:

 • Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης
 • Οργάνωση ημερίδων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, ειδικών γεγονότων
 • Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
 • Παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά - ραδιοφωνικά μηνύματα - περιεχόμενο πολυμέσων - διαφημιστικά αντικείμενα)
 • Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός- ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων
 • Νέα Μέσα ( στρατηγική επικοινωνίας, σχεδιασμός και δημιουργία, διαχείριση, παραγωγή σχετικού υλικού κλπ.)
 • Εκπόνηση ερευνών
 • Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης.

4. Η εταιρεία GPO ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ. της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) με την με αρ. πρωτ. 42922/ΕΥΣΣΑΑΠ2577/01-10-2013 βεβαίωση για τις κατηγορίες:

 • Εκπόνηση ερευνών
 • Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης
 • Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης.

5. Η εταιρεία ΚΩΝ. Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΕ συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κ.λπ. της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) με την με αρ. πρωτ. 46775 /ΕΥΣΣΑΑΠ 2967/23-10-2013 βεβαίωση για τις κατηγορίες:

 • Εκπόνηση ερευνών
 • Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ.)
 • Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης
 • Οργάνωση ημερίδων, άλλων  ενημερωτικών  εκδηλώσεων, εκθέσεων, ειδικών γεγονότων
 • Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
 • Σχεδιασμός - ανάπτυξη – συντήρηση διαδικτυακών τόπων.

6. Η εταιρεία MRB ΕΛΛΑΣ Γραφείο Έρευνας Αγοράς ΑΕ συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κ.λπ. της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) με την με αρ. πρωτ. 43428 /ΕΥΣΣΑΑΠ 2659/04-10-2013 βεβαίωση για τις κατηγορίες:

 • Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/2/2015