Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάλογος Αναθέσεων 2014 υπηρεσιών Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

3/2/2015

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), κατά τη διάρκεια του 2014 ανατέθηκαν εννέα (9) έργα μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, από τον εν λόγω κατάλογο, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010.

Πιο συγκεκριμένα:

Αναθέσεις μέσω καταλόγου (2014)

1. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 6654/ΕΥΣΣΑΑΠ 515/13.01.2014 / ΑΔΑ: ΒΙΡΧΦ-Ο9Η

Αντικείμενο: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης ΕΥΣΣΑΑΠ»

Συνολική αμοιβή: 39.261,60 €

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες

Ανάδοχος: Ακαρέπης & ΣΙΑ ΟΕ

 

2. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 3627/ΕΥΣΣΑΑΠ 343/29.01.2014 / ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-7ΓΝ

Αντικείμενο: «Μελέτη για τη διόρθωση του χρέους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα σχετικά προϊόντα, την αγορά και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και τις δυνατότητες και προοπτικές ενός ταμείου για τη χρηματοδότηση του χρέους των ΜΜΕ με τη συμμετοχή και του ΕΣΠΑ»

Συνολική αμοιβή: 49.200,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

Ανάδοχος: Finance in motion GMBH – Frankfurt Germany 

 

3. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 12168/ΕΥΣΣΑΑΠ 848/14.03.2014 / ΑΔΑ: ΒΙΚΝΦ-ΠΡO

Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή αξιολόγηση των δομών του ΚΔΕΟΔ και του ΚΕΠΕ στο πλαίσιο της συμβολής τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020»

Συνολική αμοιβή: 49.200,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

Ανάδοχος: OCTANE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ

 

4. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 12171/ΕΥΣΣΑΑΠ 849/14.03.2014 / ΑΔΑ: ΒΙΚΝΦ-ΟΧΜ

Αντικείμενο: «Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Συνολική αμοιβή : 36.900,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες

Ανάδοχος: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ

 

5. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 14318/ΕΥΣΣΑΑΠ 999/26.03.2014 / ΑΔΑ: ΒΙΞ9Φ-ΣΦΒ

Αντικείμενο: «Επισκόπηση και προσαρμογή των δομών διαχείρισης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσω του καταλόγου παρόχων της ΕΥΣΣΑΑΠ»

Συνολική αμοιβή : 129.765,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες

Ανάδοχος: ΚΑΝΤΩΡ ΑΕ

 

6. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 16478/ΕΥΣΣΑΑΠ 1178/07.04.2014 / ΑΔΑ: ΒΙΗΥΦ-5ΧΠ

Αντικείμενο: «Μελέτη για τη χρηματοδότηση περιφερειακών έργων υποδομής μεσαίας και μικρής κλίμακας, τα σχετικά προϊόντα, την αγορά και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και τις δυνατότητες και προοπτικές ενός ταμείου για τη χρηματοδότηση μικρής και μεσαίας κλίμακας περιφερειακών έργων υποδομής με τη συμμετοχή και του ΕΣΠΑ»

Συνολική αμοιβή : 49.200,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

Ανάδοχος: ERNST AND YOUNG

 

7. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 24956/ΕΥΣΣΑΑΠ 1608/23.05.2014 / ΑΔΑ: ΒΙΙΟΦ-1ΔΛ

Αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΕΑΣ στο συντονισμό, επεξεργασία και αξιοποίηση επιμέρους μελετών που αφορούν στις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου, στις δομές καθώς και στους τελικούς δικαιούχους, ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020»

Συνολική αμοιβή: 38.000,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες

Ανάδοχος: Philippe Claeys SPRL

 

8. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 57525/ΕΥΣΣΑΑΠ 3184/12.11.2014 / ΑΔΑ: ΩΙΝΟΦ-Μ0Θ

Αντικείμενο: «Ενίσχυση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας μέσω εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών με Ισραηλινούς επιχειρηματίες»

Συνολική αμοιβή : 40.000,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 1 μήνας

Ανάδοχος: BIG-CONSULTANCY

 

9. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 66715/ΕΥΣΣΑΑΠ 3381/04.12.2014 / ΑΔΑ: 66ΞΧΦ-Ω7Β

Αντικείμενο: «Συντονισμός των δραστηριοτήτων και των σχεδίων «στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην έρευνα και την καινοτομία» (ΣΕΕΕΚ) και «επιχειρηματικής ανακάλυψης» μεταξύ των κεντρικών φορέων (Υπ. Ανάπτυξης και ΓΓΕΤ / Υπ. Παιδείας) και των αντίστοιχων φορέων των Περιφερειών»

Συνολική αμοιβή : 18.450,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες

Ανάδοχος: Δημήτρης Δενιόζος

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

3/2/2015 00:00

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/6/2017