Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)

3/5/2011

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ).

Η ΕΥΣΣΑΑΠ είναι η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία για το σχεδιασμό και αξιολόγηση της Περιφερειακής Πολιτικής και των Προγραμμάτων και ιδίως για την παρακολούθηση ευρωπαϊκών πολιτικών, το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα και την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους. Προς το σκοπό κάλυψης ενδεχόμενων αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΣΣΑΑΠ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2015, η ΕΥΣΣΑΑΠ δύναται να αναθέσει δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες:

- Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών.  Ενδεικτικά: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και προετοιμασίας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου μετά το 2013.

- Σύμβουλοι.  Ενδεικτικά: Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΣΣΑΑΠ σε θέματα της αρμοδιότητάς της - Οικονομική και λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση έργων - Νομική υποστήριξη

Το διαθέσιμο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ενδεχόμενων αναγκών ανάθεσης θα προκύπτει κατά την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, και θα καλύπτεται από το ΠΔΕ.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Μητροπόλεως 5, 3ος, Σύνταγμα, κ. Κων/νο Παπαγιαννόπουλο, (τηλ.: 210 3256453, e-mail: k.papagian@mnec.gr) ή κ. Δημήτρη Νασιγκόγκο (τηλ.: 210 3256472, e-mail: dnasigkogkos@mnec.gr).

Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται:

- Η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του Παραρτήματος Ι

- Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ

- Η υποβολή συμπληρωμένου του συνημμένου στην παρούσα μηχανογραφημένου δελτίου καταγραφής που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του αιτούντος σύμφωνα με τα στοιχεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Το υπόδειγμα δελτίου διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας www.espa.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Για φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται ειδικό μηχανογραφημένο δελτίο, βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία) και η υποβολή του γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eyssaap@mnec.gr.

Έντυπη υποβολή των ανωτέρω (σε 1 αντίτυπo) γίνεται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)
Μητροπόλεως 3
105 57 Σύνταγμα

με την ένδειξη «Κατάλογος Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων»

Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο ή για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 31/12/2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013