Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την εγγραφή σε κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών, έκδοσης εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)

26/7/2011

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στον Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση α.π. 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής.

H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων των αιτούντων συμμετοχή στον κατάλογο, θα διενεργείται από τη Μονάδα Δ' της ΕΥΣΣΑΑΠ.

Η Μονάδα Δ΄ κατόπιν εισήγησης από επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002, έναν κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες στην ΕΥΣΣΑΑΠ.

Οι δαπάνες για τις επιμέρους αναθέσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των κατωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών επιλογής θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του  έργου «Παροχή Υπηρεσιών & κάλυψη Λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΣΑΑΠ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13» ενταγμένου στο Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2007-13» και θα καλύπτονται από το ΠΔΕ (κωδ ΟΠΣ 305555, κωδ ΠΔΕ 2009ΣΕ01980013).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΣΣΑΑΠ, Μητροπόλεως 3, 105 57 Σύνταγμα, Αθήνα, fax: 210 3726028.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013