Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση μεταναστών

Έχουν λήξει

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2008 έως 26/1/2010

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

Ειδικότερα για την Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες:

 • Aμοιβές υπευθύνων και μελών ομάδας έργου
 • Aμοιβές επιστημονικής υποστήριξης
 • Αμοιβές εκπαιδευτών
 • Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού
 • Έξοδα ταξιδιών
 • Έξοδα προβολής και διαφήμισης
 • Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, ταχυδρομικά)
 • Έντυπα και γραφική ύλη
 • Επισκευές και συντηρήσεις
 • Έξοδα μεταφορών
 • Επεξεργασίες από τρίτους

Προϋπολογισμός

€ 6.900.000

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα, 105 58

Ι.Ρεκουνιώτη

2103278101
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/2/2015