Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων

Η βελτίωση των υποδομών στην αλιεία εσωτερικών υδάτων θα έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις χρησιμοποιούν. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει μελέτες, τις αντίστοιχες κατασκευές και υπηρεσίες Συμβούλων και μπορεί να αφορά κυρίως:

  • τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την υποστήριξη των αλιευτικών σκαφών εσωτερικών υδάτων,
  • τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων αλιέων,
  • τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας & υγιεινής κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων,
  • την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισμό χώρων εκφόρτωσης, 
  • τη βελτίωση των συνθηκών συντήρησης, αποθήκευσης & επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας εσωτερικών υδάτων. 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Νομ. Αυτοδιοικήσεις, Περιφέρειες)
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περίοδος υποβολής

από 8/3/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», στη διεύθυνση Ιεροσολύμων 6, Πλατεία Αμερικής, Αθήνα, Τ.Κ. 11252 τις ώρες 9:00 – 16:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία πρωτοκόλλησης  στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».

Περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία που περιγράφονται στην πρόσκληση, παράγραφος ...

Τι χρηματοδοτείται

Η βελτίωση των υποδομών στην αλιεία εσωτερικών υδάτων σε λίμνες και ποτάμια (όχι λιμνοθάλασσες).

Προϋπολογισμός

€ 2.666.393

Η παραπάνω δημόσια δαπάνη αφορά Περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και ειδικότερα:

ii. Επενδύσεις για την κατασκευή εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων: 2.100.000 ευρώ
iii. Επενδύσεις για την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό  εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων: 200.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ "Αλιεία 2007 - 2013"
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Iεροσολύμων 6, 112 52 Αθήνα
Τηλ
210 8665631-5
Φαξ
210 8676161

Στ. Καμπόλης

210 8665633
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/6/2017