Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου (Venture Capital) JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης

Έχουν λήξει

Μέσω των Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE δίνεται η δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις  στην Ελλάδα που βρίσκονται  σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και δραστηριοποιούνται στους κλάδους τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας να λάβουν χρηματοδότηση δίνοντας ως αντάλλαγμα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί μέχρι 250 άτομα προσωπικό και είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ενεργητικό της δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ. Στους επιλέξιμους κλάδους ενίσχυσης συμπεριλαμβάνονται οι  δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίου και υπηρεσιών συνδεδεμένων με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, ενώ η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου ή οιονεί κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου.

Τα κεφάλαια χορηγούνται μέσω των συνεργαζόμενων Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR και Odyssey JEREMIE Partners S.C.A. SICAR)

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  των κλάδων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης.

Περίοδος υποβολής

από 1/4/2013 έως 31/12/2015

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στα συνεργαζόμενα Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR http://www.elikonos.com/funds/  και Odyssey JEREMIE Partners S.C.A. SICAR http://odysseyvp.com/ , τα οποία και έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη αξιολόγησης και έγκρισης των κεφαλαιακών επενδύσεων με βάση της επενδυτικής στρατηγικής τους και τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Τα Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και ...

Τι χρηματοδοτείται

Δίνεται χρηματοδότηση έως  2.5 εκατ. ευρώ με αντάλλαγμα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
 

Προϋπολογισμός

€ 43.645.000

Αναλυτικά:
• Εθνική Συμμετοχή ΕΣΠΑ 30,55 εκατ. Ευρώ
• Συμμετοχή Συνεργαζόμενων Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών 13,095 εκατ. ευρώ                                   

Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Odyssey JEREMIE Partners S.C.A. SICAR
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/10/2019