Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Έχουν λήξει

Χορηγηση δανείων απο την ΕΤΕΑΝ ΑΕ μέσω της Δράσης "ΤΕΠΙΧ- Επιχειρηματική Επανεκκίνηση" που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι όροι δανειοδότησης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ και των συνεργαζόμενων Τραπεζών (1:1), δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες,νέες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η δράση διακρινεται σε δύο είδη δανείων (δύο υποπρογράμματα) και συγκεκριμένα:

Υποπρόγραμμα 1 - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

 • που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004
 • που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και
 • δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ύψος δανείου: 10.000 - 800.000€
Διάρκεια Δανείου: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο 5-12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.

Υποπρόγραμμα 2 - Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού)
Ύψος δανείου: 10.000 – 300.000 € έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση.
Διάρκεια Δανείου: Έως 48μήνες

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • Alpha Τράπεζα
 • Εurobank
 • Νέα Proton Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
 • Τράπεζα Aττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Probank

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Ως επιλέξιμες ορίζονται οι εξής επιχειρήσεις:
-Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, , που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην ορισμένων περιπτώσεων.
-Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά την εκταμίευση του δανείου).
-Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.

Περίοδος υποβολής

από 17/4/2013 έως 31/1/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της ...

Τι χρηματοδοτείται

Ύψος δανείου

 • Υποπρόγραμμα 1 - Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο. Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε  10.000€ και το μέγιστο σε 800.000€
 • Υποπρόγραμμα 2 - Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται ανά επιχείρηση σε 10.000€ και το μέγιστο σε 300.000€.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.
 • Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

Υποπρόγραμμα 1
Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:

 • στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 ή
 • σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου

Υποπρόγραμμα 2
Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή
 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis)
 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis)
 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.

Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Επιτόκιο δανείου
Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό ή κυμαινόμενο για όλη της διάρκειά της. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα – με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό (0%).

Το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας

Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως επιδότηση επιτοκίου και συνιστά κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας ( de minimis), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ήσσονος σημασίας. Η επιδότηση επιτοκίου αφορά το μέρος του δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Προϋπολογισμός

€ 275.000.000

Αναλυτικά:

 • 73.447.200€ από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 93.880.500€ από το ΠΕΠ Αττικής
 • 37.602.900€ από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
 •  5.703.300€ από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
 •  8.809.800€ από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
 •  5.566.300€ από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα
Τηλ
210 7450400
Φαξ
210 7450500

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Υποβολή αιτήσεων: Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2017