Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Έχουν λήξει Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε κεφάλαια κίνησης ή/και κεφάλαια επενδυτικού σκοπού σε επιχειρήσεις επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, με στόχευση τη στήριξη,βελτίωση και αναθάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προιόντος,στη νησιωτική Ελλάδα. Τα δάνεια καλύπτουν το 70% της συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, ενω το υπόλοιπο 30% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή του δανειολήπτη. Επιτόκιο δανεισμού 2,8% για νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και μηδενικό για πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα. Ειδικότερα α) επιχειρήσεις, οι οποίες αιτούνται επενδυτικά δάνεια, μπορούν να έχουν έδρα είτε στη νησιωτική είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, με την προϋπόθεση η επένδυση να πραγματοποιείται σε νησιωτική περιοχή και β) επιχειρήσεις, οι οποίες αιτούνται κεφάλαια κίνησης, πρέπει απαραίτητα να έχουν έδρα και δραστηριότητα σε νησιωτική περιοχή. Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται σε συνεργαζόμενες Τράπεζες και οι δαπάνες πιστοποιούνται με την προσκόμιση τιμολογίων επί πιστώσει των επιλέξιμων δαπανών. (βλ.Επίσημο Κείμενο της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμες επιχειρήσεις από την παρούσα Δράση θεωρούνται υφιστάμενες (μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση οι οποίες:

 • είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και είναι ανεξάρτητες
 • έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:
  • για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας
  • για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας
 • απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις νεοσύστατες, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ
 • ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ
 • είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την εκταμίευση του δανείου.

Περίοδος υποβολής

από 10/6/2013 έως 31/1/2017

Διαδικασία Υποβολής - Αξιολόγησης και Έγκρισης Αιτημάτων

 • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων δανειοληπτών για τη Δράση από τα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών.
 • Υποδοχή αιτήματος/επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης (κατάθεση αίτησης - επιχειρηματικού σχεδίου (Παράρτημα 1) από την Τράπεζα (συνεργαζόμενες Τράπεζες Παράρτημα 6 της Πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία).
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας επιχείρησης, σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας και των στοιχείων που θα ζητήσει η συνεργαζόμενη Τράπεζα.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών από την Τράπεζα όπως περιγράφονται στο παρόν.
 • Η Τράπεζα προβαίνει σε έλεγχο υπέρβασης de minimis με βάση την Δήλωση της επιχείρησης (Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία).
 • Η Τράπεζα καταχωρεί σε μηχανογραφική εφαρμογή τα επιλέξιμα αιτήματα. Σε κάθε περίπτωση τηρείται τεκμηριωμένα η σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του ολοκληρωμένου φακέλου εκ μέρους της επιχείρησης.
 • Η Τράπεζα αποστέλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
 • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ μετά την παραλαβή αξιολογεί τα αιτήματα και αποστέλλει απαντητικό ηλεκτρονικό αρχείο στην Τράπεζα (εγκρίσεις‐απορρίψεις). Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ προβαίνει σε έλεγχο βιωσιμότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εστιάζονται στη φερεγγυότητά της, που αξιολογείται μέσα από 1) τα οικονομικά στοιχεία, 2) τη συναλλακτική της συμπεριφορά, 3) το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης, 4) την πορεία και τις προοπτικές του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται, 5) τη σύσταση του πιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται.
 • Στην περίπτωση έγκρισης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, γίνεται ενημέρωση της επιχείρησης από την Τράπεζα και υπογράφεται η δανειακή σύμβαση.
 • Η επιχείρηση κατά την εκταμίευση πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στην Τράπεζα:
  - ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
  - παραστατικά δαπανών (100% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 • Η επιχείρηση τέλος κατά την εκταμίευση οφείλει να καταθέσει την ιδία συμμετοχή της (30% των δαπανών).

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Συνολικά η Νησιωτική Χώρα

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις από την παρούσα Δράση θεωρούνται υφιστάμενες (μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική ...

Τι χρηματοδοτείται

Χαρακτηριστικά δανείων και επιτόκιο:

 • Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Τα δάνεια θα καλύπτουν το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση
 • Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων (βάσει στοιχείων απογραφής 2011) το επιτόκιο είναι μηδενικό (0%). Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νήσο της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
 • Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από €10.000 και έως €30.000 ανά επιχείρηση, από το σύνολο των Τραπεζών που συνεργάζονται στην εν λόγω Δράση. Κάθε επιχείρηση θα δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις δανείου με ελάχιστο αιτούμενο ποσό τις €10.000, υπό την προϋπόθεση η δανειοδότησή της να μην ξεπερνά στο σύνολο τις 30.000€ για την παρούσα Δράση και για το σύνολο των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 • Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, τα δάνεια θα είναι αποπληρωτέα σε δόσεις με ημερομηνίες την 30/4, 31/7 & 31/10 εκάστου έτους, με εκτοκιστική περίοδο την 30/6 & 31/12 εκάστου έτους.
 • Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου ή λοιπά κόστη της τραπεζικής εξυπηρέτησης.
 • Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα χρηματοδοτούνται.
 • Παρέχεται δυνατότητα μερικής ή ολικής πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη

Εκταμιεύσεις
Το σύνολο του ποσού του δανείου θα πρέπει να εκταμιεύεται άπαξ εντός 30 ημερών από την έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Εξασφαλίσεις
Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς προσημείωση ακινήτου και άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις , πλην της Προσωπικής εγγύησης τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου (ενοχική ασφάλεια).

Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες από τη Δράση θεωρούνται δαπάνες που περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία- Διαμόρφωση - Ανακαίνιση -Αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 • Λογισμικό
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Προβολή - Προώθηση
 • Δαπάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δραστηριότητες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης, οικονομικά βιώσιμης, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κλπ.
Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κλπ.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αποδεικνύονται:

 • με παραστατικά επί πιστώσει που έχουν εκδοθεί από 21/2/2013 και εντεύθεν
 • με εξοφλημένα παραστατικά που αποδεικνύονται από τιμολόγια ή άλλα ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής. Σημειώνεται ότι τα εξοφλημένα παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 21/2/2013 και εντεύθεν και θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει έως την 27/5/2013.

Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

 • Οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 (Παραρτήματα 4 και 7)
 • Ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών.

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Αναλυτικά:

 • 45.000.000€ για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 25.000.000€ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 • 6.000.000€ για την Περιφέρεια Αττικής από το ΠΕΠ Αττικής 
 • 4.000.000€ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα
Τηλ
210 7450400-1
Φαξ
210 7450500

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Υποβολή αιτήσεων: Συνεργαζόμενες Τράπεζες
Παράρτημα 6 της Πρόσκλησης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Γραφείο Πληροφόρησης
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ
801 11 36300
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2017