Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Η αντιμετώπιση της απάτης, γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το θέμα έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο άρθρο 72 «Γενικές αρχές των ΣΔΕ» περιλαμβάνεται διάταξη για την πρόληψη, ανίχνευση και διόρθωση παρατυπιών, συμπεριλαμβα-νομένης της απάτης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 «Καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής», οι Διαχειριστικές Αρχές οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, η οποία και έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η Εθνική αυτή Στρατηγική βασίζεται στους άξονες Πρόληψη –Ανίχνευση – Απόκριση και περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:

  • Προώθηση και καθιέρωση ηθικής κουλτούρας
  • Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών
  • Αποτελεσματική συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς
  • Ενίσχυση της διαφάνειας
  • Ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της ΠΠ 2014-2020.

Η Στρατηγική εξειδικεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες ανά στόχο, που περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Δράσης.

Στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου Δράσης, έχει διαμορφωθεί η Δήλωση Πολιτικής κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης και θέτει τη βάση για τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.

Επίσης, το ηλεκτρονικό φυλλάδιο Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις το οποίο, ως επικοινωνιακό εργαλείο, θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ, αλλά και στο να μεταδοθεί ευρέως το μήνυμα κατά της απάτης.

Για περαιτέρω πληροφόρηση σε θέματα απάτης, δείτε τα Σχετικά αρχεία.


 

Σχετικά αρχεία

Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης Ιούνιος 2011 (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 376 Kb)

Υλικό για απάτη - Συνέδριο Βρυξέλλες Δεκ. 2013 (ZIP - 14,9 Mb)

Σεμινάριο OLAF - Υλικό εκπαιδευτών Φεβ. 2014 (αγγλικά) (ZIP - 10,07 Mb)

Σεμινάριο OLAF - Υλικό εκπαιδευτών Φεβ. 2014 (ελληνικά) (ZIP - 11,5 Mb)

Guidelines on fraud risk assessment (ZIP - 792 Kb)

Anti-fraud coordinator - AFCOS (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 1,8 Mb)

Compendium structural actions - OLAF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 981 Kb)

Guide for fraud indicators - COCOF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 355 Kb)

Guide on conflict of interests - OLAF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 563 Kb)

Guide on forged documents - OLAF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 4,7 Mb)


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2015