Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 CEF - Θεσμικό πλαίσιο 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Connecting Europe facility(CEF)
--------------------------------------------------------------------------------------
CEF-ΔΣΕ | Μεταφορές | OEM Corridor | Ενέργεια | Τηλεπικοινωνίες | Ανακοινώσεις | Προσκλήσεις | Αποφάσεις | Χρηματοδοτικά εργαλεία | Οριζόντια θέματα | Θεσμικό πλαίσιο | Γλωσσάρι
--------------------------------------------------------------------------------------

Γενικοί Κανονισμοί

Κανονισμός (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 (τροποποίηση του 1605/2002) του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κανονισμός (ΕΕ) 1268/2012 της Επιτροπής για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 του Συμβουλίου.

 

Κανονισμοί ΔΣΕ / CEF

Κανονισμός (ΕΕ) 1316/2013 με τον οποίο θεσπίστηκε η σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» /CEF.

 

Κανονισμοί ΔΕΔ- Μεταφορών

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Απόφαση COM (2013) 940/final/7.1.2014 για τη Συγκρότηση του Κυρίου Δικτύου Μεταφορών: Οι διάδρομοι του Κυρίου Δικτύου και η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

 

Κανονισμοί ΔΕΔ- Ενέργειας

Κανονισμός (ΕΕ) 347/2013 όπου ορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 1391/2013 που αφορά στον κατάλογο ΕΚΕ/PCI.

 

Κανονισμοί ΔΕΔ- Τηλεπικοινωνιών

Κανονισμός (ΕΕ) 283/2014 όπου ορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των Τηλεπικοινωνιών.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/10/2014