Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 1599 από 160
Πολιτική συνοχής 2007-2013 - Αποτελέσματα για την Ελλάδα (factsheet)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων συνοχής 2007-2013 (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής) - Έκθεση για την Ελλάδα (αγγλικά)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιος για την Τελική Έκθεση Υλοποίησης των ΕΠ για την προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Έγγραφο Εργασίας Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013 (αγγλικά)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/9/2016
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκύκλιος 18682/ΕΥΣΕ/18.2.2016 Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/2/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Εγκύκλιος 127588/ΕΥΘΥ/09.12.2015 Ολοκλήρωση Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/12/2015
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Φάκελος 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/11/2015
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/11/2015
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα
ΥΑ 111962 / ΕΥΣΣΑ2367/3.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 61434 ΕΥΣΣΑ1417 ΦΕΚ Β΄1160/18.6.2015 απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014–2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/11/2015
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)
YA 109283/EΥΘΥ1012/23.10.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ 5 του Ν.4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/07−06−2002 (ΦΕΚ 730/Β΄/13−06−2002)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/11/2015
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 1599 από 160