Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Οργανωτική δομή Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οργανωτική δομή ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη.

 

Οργανωτική δομή ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.


 

Οργανωτική δομή ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Στη ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

 

Οργανωτική δομή ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

Οργανωτική δομή ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.


 

Οργανωτική δομή ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.


Οργανωτική δομή ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση.

 

Οργανωτική δομή ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Στην ενότητα αυτή απεικονίζονται οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013