Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δημιουργήθηκε και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Η λειτουργία αυτή τηρεί τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο και από την Ε.Ε. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΣΠΑ αποτυπώνεται από την πρόοδο υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων. Στους πίνακες παρακάτω,  τηρώντας τους κανόνες διαφάνειας που διασφαλίζουν «το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει», καταγράφεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και η πορεία υλοποίησης των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά Άξονα Προτεραιότητας. Ο πίνακας παράγεται από τα επίσημα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Στον πίνακα, που επικαιροποιείται ανά μήνα, παρουσιάζεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συνολικά:

Α. Η Δέσμευση του Προγράμματος, δηλαδή οι πόροι που έχουν εγκριθεί ως Κοινοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και οι προβλεπόμενοι εθνικοί πόροι, που συνολικά διατίθενται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2007-2013.

Β. Η Ενεργοποίηση ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέσω προσκλήσεων (μόνο στους πίνακες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), εντάξεων έργων, συμβάσεων και πραγματοποιημένων δαπανών. Πιο αναλυτικά αποτυπώνεται:

1. Το συνολικό ποσό των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί από τις Αρχές που ασκούν αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής (Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών και Υπουργείων, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κλπ.) και απευθύνονται σε δυνητικούς δικαιούχους (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικά- Ερευνητικά Ιδρύματα, κλπ.), προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. (Η στήλη αυτή εμφανίζεται μόνο στους πίνακες των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων).

2. Το συνολικό ποσό των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανά Άξονα μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων ένταξης έργων από τις Αρχές που ασκούν αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής (Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών και Υπουργείων, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κλπ.), προκειμένου τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

3. Το συνολικό ποσό των Νομικών Δεσμεύσεων (Συμβασιοποίηση) που έχουν αναληφθεί βάσει των δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των δικαιούχων (Φορείς Υλοποίησης) έργων, που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και των αναδόχων (Φορείς Εκτέλεσης) που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των έργων αυτών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου.

4. Το συνολικό ποσό των Δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί (απορροφηθεί) επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ και του  κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σχετικά Αρχεία

(Στοιχεία έως 31/03/2017)


 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

 Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων

 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ Αττικής

 Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

 Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ

 Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ

 Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/04/2017