Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Λοιπά Σχετικά Αρχεία Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου

Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (3η Έκδοση-Ιούνιος 2011)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/6/2011

ΥΠΑΣΥΔ – Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου

ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10) Τροποποίηση της 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/7/2010

YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09). Τροποποίηση της 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08) Σύστημα Διαχείρισης
   
Αποφάσεις – Εγκύκλιοι - Οδηγίες

Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/7/2012

Υπουργική Απόφαση Διαχειριστικής Επάρκειας Κωδικοποιημένη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/1/2012

Οδηγίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/7/2011

Οδηγίες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/2/2011

Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/1/2011

Υπουργική Απόφαση 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5.10 (ΦΕΚ 792/Β/8.6.2010) "Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013"
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/5/2010

Εγκύκλιος «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων περιόδου 2007–2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ελληνικού προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος)» - τελική
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/4/2009

Λοιπά σχετικά Αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2013