Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.5. Τροποποίηση απόφασης ένταξης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης πράξης
    Εξέταση αλλαγών από ΔΑ/ΕΦΔ
  2. Έκδοση απόφασης ή απόρριψης τροποποίησης

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης πράξης

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:

  • Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης από το δικαιούχο. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Στο αίτημα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.
  • Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης, δυσκολίες κατά την υλοποίηση της πράξης, διαχειριστικά προβλήματα, κά.

Στην τελευταία περίπτωση, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την Απόφαση Ένταξης της πράξης ακόμα και στην περίπτωση μη παραλαβής έγγραφου αιτήματος του Δικαιούχου.

2. Εξέταση αλλαγών από ΔΑ/ΕΦΔ

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προκειμένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει το αίτημα τροποποίησης επανεξετάζει την τροποποιημένη πράξη με βάση τα κριτήρια ένταξης κατά τα αναφερόμενα στη Διαδικασία Ι_2 «Επιλογή και Έγκριση Πράξης», προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους του επιχειρησιακού προγράμματος και τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στις περιπτώσεις που η πράξη έχει επιλεγεί μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, προκειμένου η τροποποίησή της να γίνει αποδεκτή θα πρέπει το νέο αποτέλεσμα της αξιολόγησης να μην αλλάζει τη σειρά κατάταξής της σε σχέση με τις απορριφθείσες προτάσεις ή να συνεχίσει να έχει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο της ορισθείσας βάσης κατά τη φάση της πρώτης αξιολόγησής της.

Η εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη της τροποποίησης τεκμηριώνεται με βάση το έντυπο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης.

Εφόσον ο νέος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πράξης υπερβαίνει  τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 7, παρ.2 και παρ.3 του Ν.3614/07, η πράξη αποστέλλεται προς γνωμοδότηση τους αρμόδιους φορείς.

3. Έκδοση απόφασης ή απόρριψης τροποποίησης

Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης εκδίδεται τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης η οποία αποτελεί τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Ένταξης.

Η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την Απόφαση Ένταξης (στην οικεία ιστοσελίδα της ΔΑ ή ΕΦΔ, κοινοποιείται στο Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου και στην αρμόδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση του ΥΠΟΙΟ ). 

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της πράξης ο Δικαιούχος ενημερώνεται με σχετική επιστολή, με τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης.

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010