Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.2. Τροποποίηση απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβασης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβασης
  2. Εξέταση του αιτήματος από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ
  3. Έκδοση απόφασης ή απόρριψης τροποποίησης της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβασης

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβασης

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης, μπορεί να προκύψει:

  • Με την υποβολή Αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο, όπου τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης όρων της ισχύουσας απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβασης. Στο αίτημα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν.

Ενδεικτικά περιπτώσεις για τις οποίες ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης, είναι:

  • απόκλιση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επένδυσης,
  • παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της επένδυσης,
  • αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης κλπ),
  • μεταβολή ποσοστού και τρόπου χρηματοδότησης (π.χ. ίδια συμμετοχή, τραπεζικός δανεισμός κλπ).

2. Εξέταση του αιτήματος από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προκειμένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει αίτημα τροποποίησης πράξης που υποβάλλει ο δικαιούχος επενδυτής, το εξετάζει με βάση τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβασης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με το εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης και την οικεία πρόσκληση. 

Στις περιπτώσεις που η πράξη έχει επιλεγεί μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, προκειμένου η τροποποίησή της να γίνει αποδεκτή θα πρέπει το νέο αποτέλεσμα της αξιολόγησης να μην αλλάζει τη σειρά κατάταξής της σε σχέση με τις απορριφθείσες προτάσεις ή να συνεχίσει να έχει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο της ορισθείσας βάσης κατά τη φάση της πρώτης αξιολόγησής της. 

3. Έκδοση απόφασης ή απόρριψης τροποποίησης της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβασης

Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης, εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβαση, η οποία κοινοποιείται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ στο δικαιούχο της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης της πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για την απόφαση αυτή με σχετική αιτιολόγηση, στην οποία αναφέρεται ότι υποχρεούται να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρχική απόφαση χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβαση.

Η μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης της πράξης, δύναται να οδηγήσει και σε ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης της πράξης / λύση της σύμβασης, ή και σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η τροποποιημένη απόφαση χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβαση καταχωρίζεται στο ΟΠΣ, καθώς και στο Φάκελο της Πράξης. Ανάλογα, τροποποιείται το Τεχνικό Δελτίο Πράξης – Ενισχύσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/05/2010