Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.6. Ανάκληση της απόφασης ένταξης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

 1. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης
 2. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής
 3. Επανεξέταση της αναγκαιότητας ανάκλησης της απόφασης ένταξης
 4. Ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
 5. Άρση Χρηματοδότησης της πράξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης

Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει πριν ή μετά την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων:

 •  Με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης. 
 • Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της πράξης στην περίπτωση που διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο άνω των έξι μηνών ή σοβαρές εμπλοκές στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και κατά συνέπεια καθυστερήσεις στην εκτέλεση της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης. 
 • Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της πράξης στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση της πράξης ή ο Δικαιούχος δεν τηρεί τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

2. Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής

Εφόσον η αναγκαιότητα ανάκλησης της απόφασης ένταξης διαπιστώνεται από την ίδια τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ στο πλαίσιο παρακολούθησης της πράξης, αποστέλλεται προειδοποιητική επιστολή στο δικαιούχο.

Στην επιστολή προσδιορίζονται οι αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις του δικαιούχου και προσδιορίζονται διορθωτικές ενέργειες και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει αυτές να ολοκληρωθούν.

3. Επανεξέταση της αναγκαιότητας ανάκλησης της απόφασης ένταξης

Η ΔΑ εξετάζει τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν από τον Δικαιούχο, τις ενέργειες που προωθήθηκαν κλπ. Εφόσον μετά την επανεξέταση των ανωτέρω διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τις υποχρεώσεις του, ή αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διότι δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι ως προς τις δημοσιονομική εξέλιξη του Προγράμματος ή ως προς την επιβάρυνση των εθνικών πόρων κλπ αποφασίζεται η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.  

4. Ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης

Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ, ανακαλείται η απόφαση ένταξης. Η ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στο δικαιούχο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΑ/ΕΦΔ και ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης του ΕΠ είναι δυνατή η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης χωρίς να προηγηθεί προειδοποιητική επιστολή στο δικαιούχο .

Η ανάκληση της απόφασης ένταξης αποστέλλεται από την ΔΑ ή τον ΕΦΔ στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • Φορέα που πραγματοποιεί τις πληρωμές της πράξης (δικαιούχο ή φορέας που ασκεί για λογαριασμό του την ταμειακή διαχείριση των κονδυλίων) 
 • Φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο ή Περιφέρεια μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Δημοσίων Επενδύσεων και των Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 • Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ 
 • Αρχή Πιστοποίησης  
 • Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού προγράμματος (στην περίπτωση που η ανάκληση ή έγινε από τον ΕΦΔ)

Η ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης αρχειοθετείται στο Φάκελο Πράξης που τηρεί η ΔΑ ή ο ΕΦΔ. Σε περίπτωση που δαπάνες της πράξης έχουν συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής προς την Επιτροπή, διασφαλίζεται η τήρηση όλων των σχετικών δεδομένων στο ΟΠΣ.

5. Άρση Χρηματοδότησης της πράξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Με βάση την ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ εισηγείται τις ανάλογες προσαρμογές στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων /Μελετών.
 
Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2009