Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.3. Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / λύση σύμβασης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα  

  1. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / λύσης της σύμβασης
  2. Ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / λύσης της σύμβασης

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή διαδικασίας

1. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / λύσης της σύμβασης 

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • παραίτησης του δικαιούχου της ενίσχυσης για διαφόρους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
  • διαπίστωσης προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης, από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ και αδυναμίας του δικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις,
  • παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, χωρίς ο δικαιούχος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, την υποβολή αίτησης τροποποίησης της σύμβασης ή την ολοκλήρωση της επένδυσης,
  • κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης της ΔΑ ή του ΕΦΔ, ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής.

2. Ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / λύσης της σύμβασης

Η Απόφαση ανάκλησης της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης πράξης / λύσης της σύμβασης, εκδίδεται με αρμοδιότητα ανάλογη της έκδοσης των αρχικών αποφάσεων χρηματοδότησης – ένταξης πράξεων, κοινοποιείται στους δικαιούχους των ενισχύσεων και καταχωρείται στο ΟΠΣ και τους Φακέλους των Πράξεων.

Στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ενίσχυση, εφαρμόζεται η Διαδικασία VI_2 «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2010