Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.III.1. Διοικητική επαλήθευση της δαπάνης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

  1. Υποβολή δήλωσης δαπάνης και αρχειοθέτηση στο ΟΠΣ
  2. Διοικητική Επαλήθευση από ΔΑ
  3. Καταχώρηση της δαπάνης στο ΟΠΣ

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

 Περιγραφή Διαδικασίας

1. Υποβολή δήλωσης δαπάνης και αρχειοθέτηση στο ΟΠΣ

Για τη συγχρηματοδότηση της πράξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ο δικαιούχος υποβάλλει στη ΔΑ ή στον ΕΦΔ δήλωση πραγματοποιηθεισών δαπανών. Η δήλωση δαπανών γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίο Δήλωσης Δαπανών και υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών υποβάλλονται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της πράξης.

Σε περιπτώσεις μικρού ύψους πραγματοποιούμενων δαπανών τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών δύνανται να υποβάλλονται σωρευτικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο της υποβολής τους τρίμηνο.

Το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών υποβάλλεται για κάθε υποέργο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και περιλαμβάνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αντιστοιχούν στο εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο. Συνοδεύεται από αντίγραφα των παραστατικών και λοιπών εγγράφων τεκμηρίωσης των δαπανών .

Το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλεται από το δικαιούχο και είναι πλήρες καταχωρίζεται στο ΟΠΣ,  σε κατάσταση «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».

2. Διοικητική Επαλήθευση από ΔΑ

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εξετάζει το περιεχόμενο του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών ώστε να επαληθεύεται ότι:

  • τα στοιχεία που δηλώνονται στο Δελτίο συμφωνούν με τα αντίγραφα παραστατικών που το συνοδεύουν,  
  • η δαπάνη αφορά επιλέξιμες δαπάνες του ΕΠ και έχει πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου 
  • η δαπάνη αφορά την εγκεκριμένη πράξη και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις για τις οποίες έχει διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών και μη διάκρισης 
  • τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και παραληφθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και τα συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα.

Η εξέταση διενεργείται με βάση τη Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία που επαληθεύονται ή μη όπως προκύπτει από την εξέταση  του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών και των συνημμένων σε αυτό παραστατικών και εγγράφων.

Στην περίπτωση έργων με μεγάλο αριθμό παραστατικών, η διοικητική επαλήθευση διενεργείται με δειγματοληπτικό έλεγχο παραστατικών.

Η Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών συμπληρώνεται στο ΟΠΣ από τον υπεύθυνο της πράξης και ελέγχεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την παρακολούθηση της πράξης Μονάδας της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

3. Καταχώρηση της δαπάνης στο ΟΠΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης της δηλωθείσας δαπάνης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ οριστικοποιεί τη δαπάνη που έχει επαληθευτεί  στο ΟΠΣ και το Δελτίο τίθεται σε κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».

Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών, διαπιστώνεται διαφοροποίηση μεταξύ των ποσών «ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» και «ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» λόγω παράτυπης ή μη επιλέξιμης δαπάνης, ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος με την Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης. Για το μέρος των δαπανών που δεν επαληθεύτηκαν ακολουθείται η Διαδικασία VI_1: Δημοσιονομικές Διορθώσεις.
 

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2009