Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ετήσιες εκθέσεις και Τελική Έκθεση υλοποίησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράμματος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή μετά την έγκρισή της από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού.

Για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013,  οι Διαχειριστικές Αρχές καταρτίζουν και  αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις Τελικές Εκθέσεις Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ, το Tαμείο Συνοχής και το ΕΚΤ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. (άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006).  Οι εκθέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Στα Σχετικά Αρχεία έχει αναρτηθεί η εγκύκλιος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού που βασίστηκε στις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 που αποτελούν Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015, για το κλείσιμο των Ε.Π. που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ (2007 – 2013).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/10/2016