Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.III.3. Δειγματοληψία και ετήσια ανασκόπηση μεθόδου δειγματοληψίας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

 1. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος
 2. Επιλογή πράξεων που θα επιθεωρηθούν επιτοπίως
 3. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 4. Επαναπροσδιορισμός παραμέτρων μεθόδου δειγματοληψίας

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ  

 Περιγραφή Διαδικασίας

1. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προσδιορίζει το μέγεθος του δείγματος των πράξεων που θα επιλεγούν προς επιτόπια επαλήθευση ώστε να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων. Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το επίπεδο κινδύνου για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων, με εφαρμογή μεθοδολογίας δειγματοληψίας όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Ειδικότερα η διαχειριστική αρχή επιλέγει δείγμα πράξεων προς επιτόπια επαλήθευση το μέγεθος του οποίου καθορίζεται βάση των τιμών που επιλέγονται για τις παραμέτρους της δειγματοληπτικής μεθόδου, οι οποίες σχετίζονται με το επίπεδο κινδύνου.

2. Επιλογή πράξεων που θα επιθεωρηθούν επιτοπίως

Η επιλογή των προς έλεγχο πράξεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 • Η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να διενεργήσει επαληθεύσεις σε όλες τις πράξεις σημαντικού προϋπολογισμού προκειμένου να αποφευχθεί ο μη εντοπισμός σφαλμάτων στις πράξεις αυτές. Η σημαντικότητα του προϋπολογισμού μιας πράξης αποφασίζεται από τη διαχειριστική αρχή με βάση το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου.
 • Την αναγκαιότητα επιτόπιας επαλήθευσης άλλων πράξεων, όπως μεγάλα έργα για τα οποία απαιτείται περιοδική επιτόπια επαλήθευση ή πράξεις στις οποίες εντοπίστηκαν σημαντικά ή ασυνήθιστα προβλήματα κατά τη διάρκεια των διοικητικών επαληθεύσεων.
 • Την επιλογή των πράξεων του δείγματος με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η επιλογή πράξεων με τις μεγαλύτερες δαπάνες.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ τηρεί αρχείο με την περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου δειγματοληψίας καθώς και της εκάστοτε εφαρμογής της για τον προσδιορισμό των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο προς επιθεώρηση δείγμα.

3. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων αξιολογούνται ως προς την παρεχόμενη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών των πράξεων.

Στην περίπτωση που από την εξέταση του αρχικού δείγματος έργων, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών, γίνεται προσδιορισμός συμπληρωματικού δείγματος προς επαλήθευση, επίσης με χρήση της μεθοδολογίας δειγματοληψίας.

4. Επαναπροσδιορισμός παραμέτρων μεθόδου δειγματοληψίας

Η μέθοδος δειγματοληψίας αναθεωρείται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη:

 • την επαναξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου ανάλογα με τον τύπο των δικαιούχων και των πράξεων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων και τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων που ενδεχομένως έχουν εντοπιστεί το προηγούμενο έτος.
 • τις τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τις ειδικότερες παραμέτρους της εφαρμοζόμενης μεθόδου αναπροσαρμόζεται η μεθοδολογία δειγματοληψίας πράξεων προ επιτόπια επαλήθευση προκειμένου το επιλεχθέν δείγμα να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των δηλούμενων δαπανών. Η αναπροσαρμογή της μεθοδολογίας ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο δείγμα ανάλογα με τη νέα εκτίμηση του επιπέδου κινδύνου.
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2009