Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Το ΕΚ Αθηνά ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α' 128), και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ Α' 121) με την αρχική επωνυμία «Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας - ΚΕΤΕΠ» το οποίο στη συνέχεια μετονομάσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α' 33) σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά τις διατάξεις του Ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α' 13) όπως αυτός ισχύει.

Σκοπός του Ε.Κ. Αθηνά, όπως αυτός ορίστηκε με το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 και το Π.Δ. 145/2003 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ 105Α), είναι, μεταξύ άλλων:

 • Η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών πρωτοτύπων, προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του.
 • Η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης , τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το ΕΚ Αθηνά διαρθρώνεται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις, Ινστιτούτα και Μονάδες:

 • Τη Γενική Διεύθυνση με το Τμήμα Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης, το Τμήμα Οικονομικού και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας.
 • Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
 • Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ)
 • Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)
 • Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (ΙΠΣΥΠ)
 • Το Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (ΙΔΕΤ)
 • Τη Μονάδα Corallia - Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (πρώην ΜΟΟΔΑΤΕΚ)
 • Τη Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟΔΙΑΠ)
 • Τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ)

Η Μονάδα Corallia, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 145/2003, έχει ως αποστολή να υποστηρίζει την δημιουργία Καινοτομικών Τεχνολογικών Clusters με στόχο οι εταιρείες που τα αποτελούν να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και να συμβάλουν ώστε να μετεξελιχθεί η Ελλάδα σε μια χώρα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δημιουργία των Clusters λαμβάνει χώρα σε θεματικές περιοχές έντασης γνώσης στις οποίες υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορούν να συνεισφέρουν δυναμικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Corallia συνενώνει ανθρώπους, εταιρείες και τεχνολογίες και δημιουργεί οικοσυστήματα αυτών , στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να ανθίσει η καινοτομία. Η Μονάδα Corallia πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες για να υποστηρίξει τους συνεργατικούς σχηματισμούς ώστε:

 • Να αναπτύξουν μια νοοτροπία έντασης γνώσης εστιαζόμενοι στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων.
 • Να αναπτύξουν την εξαγωγική τους στρατηγική, έτσι ώστε να διεισδύσουν στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές.
 • Να καταστούν ιστορίες επιτυχίας διεθνούς βεληνεκούς και να λειτουργούν ως «παραδείγματα προς μίμηση» για τις νεοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις, αλλά και να πείθουν τους επενδυτές σχετικά με τις παγκοσμίου κύρους δυνατότητες της Ελλάδας.
 • Να αυξάνουν την συμμετοχή των ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τύπου spin-off, που έχουν την δυνατότητα να γίνουν πρωτοπόρες στους αντίστοιχους τομείς τους.
 • Να ενισχύουν και να κεφαλαιοποιούν την ήδη ισχυρή τοπική κοινότητα επιστημόνων/μηχανικών και την ακαδημαϊκή έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας.

Για την υλοποίηση των στόχων της η Μονάδα Corallia θα λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) Προγραμμάτων που προωθούν τους στόχους τής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στοχεύουν στην ανάπτυξη clusters στην Ελλάδα σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τα οποία θα αποκτήσουν διεθνή εμβέλεια και σημαντικό μερίδιο της διεθνούς αγοράς στον τομέα τους. Η ανάθεση των Προγραμμάτων τα οποία θα εκτελέσει ως ΕΦΔ υλοποιείται μέσω σχετικής Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζονται, χωριστά για κάθε Πρόγραμμα, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης, οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα, οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων, η διαδικασία υπαγωγής αυτών στο σχετικό Πρόγραμμα, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης η Μονάδα είναι οργανωμένη ως εξής:

 • Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων
 • Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης
 • Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Δημοσιότητας

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013