Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 Κατάλογος δικαιούχων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, παρουσιάζονται:

  • ο κατάλογος των δικαιούχων των έργων/πράξεων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ
  • οι τίτλοι των έργων/πράξεων
  • το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

 

Η ενημέρωση του καταλόγου πραγματοποιείται μία φορά ετησίως την 30η Ιουνίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό ετήσιες εκθέσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αφορά έργα/πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση έως το τέλος του αμέσως προηγούμενου έτους.

Aναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης όλων των έργων του ΕΣΠΑ παρέχεται και στο νέο διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr. Το www.anaptyxi.gov.gr δίνει σε καθημερινή βάση την εικόνα του ΕΣΠΑ μέσα από διαδραστικούς χάρτες, καταλόγους έργων και στατιστικές αναλύσεις. Τα στοιχεία προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο κατάλογος δικαιούχων δημοσιεύεται παρακάτω ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έχει ενημερωθεί στις 31/03/2017 και αφορά όλα τα έργα/πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013.


 Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

 Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

  Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση

 Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

 Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης

 Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 

 Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

 Π.Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου

 Π.Ε.Π. Αττικής

 Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 

 Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος

 Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία

 Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 

 Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ

 Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία

 

  (Πηγή: Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος)

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/05/2017