Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.I.1. Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

 1. Προετοιμασία πρόσκλησης
 2. Έκδοση πρόσκλησης
 3. Δημοσίευση πρόσκλησης

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1.        Προετοιμασία πρόσκλησης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση μιας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών πράξεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια σειρά ενεργειών για την προετοιμασία της, οι οποίες αφορούν στα εξής:

 • Στην εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων του ΕΠ σύμφωνα με την Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.
 • Στον καθορισμό του ύψους της συνολικής δημόσιας δαπάνης που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευση του ΕΠ και ειδικότερα τη συνολική και τη  συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του άξονα προτεραιότητας, το ποσό που έχει διατεθεί σε προηγούμενες προσκλήσεις εφόσον εάν υπάρχουν, τους στόχους του άξονα όπως εκφράζονται μέσω των δεικτών εκροών και αποτελέσματος καθώς και τις προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων στο πλαίσιο του θέματος προτεραιότητας.
 • Στην εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής πράξεων σύμφωνα με τις αποφάσεις της  Επιτροπής Παρακολούθησης. Η εξειδίκευση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικότερες απαιτήσεις των προκηρυσσόμενων κατηγοριών πράξεων. Ενδεικτικά, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ ανάλογα με τη φύση των προκηρυσσόμενων κατηγοριών πράξεων, θα πρέπει να εξειδικεύει τα στάδια εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης, των αναγκαίων διοικητικών ή άλλων ενεργειών που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, τους ειδικότερους κανόνες που πρέπει να πληρούνται σε σχέση με το περιβάλλον και τις προϋποθέσεις των ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» κλπ. Καθορίζεται επίσης ο αναλυτικός τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων.

Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής πράξης χρησιμοποιούνται ιδίως οι ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης, 
 2.  Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
 3. Σκοπιμότητα της πράξης,
 4. Ωριμότητα της πράξης
 • Στην επιλογή του τύπου της αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική) πουθα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφορικά με την ένταξη ή όχι μίας πράξης. Η επιλογή του τύπου αξιολόγησης γίνεται για κάθε κατηγορία πράξεων που προβλέπεται να αποτελέσει αντικείμενο της ίδιας πρόσκλησης. Εφαρμόζεται περιοδική συγκριτική ή άμεση αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του προκηρυσσόμενου ποσού. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις έργων που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή σε περιπτώσεις μοναδικότητας ή αποκλειστικής αρμοδιότητας του δικαιούχου ή σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε  προγράμματα τοπικής ανάπτυξης εφαρμόζεται άμεση αξιολόγησης
 • Στην εξέταση της ικανοποίησης των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έναρξη της ένταξης πράξης/κατηγορίας πράξεων. Στην περίπτωση που απαιτείται η υλοποίηση πρότερων ενεργειών για την ενεργοποίηση του άξονα προτεραιότητας όπως μελέτες, έρευνες, οριοθετήσεις ζωνών παρέμβασης, έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κ.λπ., η ΔΑ ή ο ΕΦΔ μεριμνά άμεσα για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών κάνοντας χρήση, όπου είναι δυνατό της τεχνικής υποστήριξης του επιχειρησιακού προγράμματος.

2.        Έκδοση πρόσκλησης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκδίδει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης προς τους δικαιούχους για κάθε πράξη ή κατηγορία πράξεων, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης που καταρτίζει η ΔΑ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης η διαχειριστική αρχή παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

 • τους όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος·
 • τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και των σχετικών χρονικών περιόδων·
 • τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων·
 • τα αρμόδια στελέχη της διαχειριστικής αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση,
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων,
 • την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της  πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό έντυπο Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το υπόδειγμα της Αίτησης Χρηματοδότησης, το σχέδιο του Τεχνικού Δελτίου προτεινόμενης Πράξης με προσυμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία, τις οδηγίες συμπλήρωσής του, το υπόδειγμα της Απόφασης Ένταξης, του Συμφώνου Αποδοχής Όρων, υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης κλπ.

3.        Δημοσίευση πρόσκλησης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δημοσιεύει καταλλήλως (διαδίκτυο, εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας κλπ)  την πρόσκληση ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ που απευθύνει την πρόσκληση είναι υπεύθυνη για την τήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της δημοσιοποίησής της σε αρχείο και την καταχώρησή τους  στο Φάκελο της Πράξης.
    

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/01/2011