Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.I.1. Έκδοση πρόσκλησης (προκήρυξης) για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ ενίσχυσης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

 1. Προετοιμασία πρόσκλησης
 2. Έκδοση πρόσκλησης
 3. Δημοσίευση πρόσκλησης 

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

 1. Προετοιμασία πρόσκλησης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση μιας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ ενίσχυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια σειρά ενεργειών για την προετοιμασία του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες αφορούν στα εξής:

 • Εξέταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εθνικού και κοινοτικού, στο πλαίσιο του οποίου θα διενεργηθεί η πρόσκληση (π.χ. έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κανονισμός de minimis, λοιποί απαλλακτικοί Κανονισμοί κλπ).
 • Εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορούν σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων (είδος και αντικείμενο παρεχόμενων ενισχύσεων) και προσδιορισμός των κατηγοριών των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων.
 • Καθορισμός του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη το ποσό που έχει διατεθεί σε προηγούμενες προσκλήσεις (εάν υπάρχουν) και τους στόχους που πρέπει να καλυφθούν, όπως εκφράζονται μέσω των δεικτών εκροών και αποτελέσματος.
 1. Έκδοση πρόσκλησης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ εκδίδει Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενίσχυσης προς τους δικαιούχους, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που προΐσταται της ΔΑ ή του ΕΦΔ ή με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης που καταρτίζει η ΔΑ ή ο ΕΦΔ, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης η ΔΑ ή ο ΕΦΔ παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

 • τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι προκειμένου να επιλεγούν για χρηματοδότηση,
 • το είδος των παρεχόμενων ενισχύσεων (επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση επιτοκίου κλπ),
 • τις διαδικασίες για την εξέταση των επενδυτικών προτάσεων και τις σχετικές χρονικές περιόδους (προσδιορισμός της διαδικασίας και των σταδίων αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων, των αρμόδιων για τη διενέργειά της οργάνων κλπ)
 • τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων (η διαχειριστική αρχή έχει διασφαλίσει την έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος),
 • τους αρμόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις των κρατικών ενισχύσεων,
 • τις υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και ιδίως τις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων, εφαρμογής κανόνων δημοσιότητας και αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων επαληθεύσεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

Επιπροσθέτως, στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι, το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται και η πιθανή κατανομή του ποσού ανά περιφέρεια θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.

Επιπλέον, η πρόσκληση συνοδεύεται από τυποποιημένο έντυπο υποβολής Αίτησης υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων/Ενίσχυσης.

Για την υποβοήθηση του έργου των δυνητικών δικαιούχων, η πρόσκληση μπορεί να συνοδεύεται ή να παραπέμπει σε αναλυτικό Οδηγό υλοποίησης πράξεων ενισχύσεων με λεπτομερείς οδηγίες για την κατανόηση των πρoϋπoθέσεων και των διαδικασιών πoυ πρέπει να γνωρίζει o δυνητικός δικαιoύχoς, καθώς και την παρoχή oδηγιών για τη συμπλήρωση και υπoβoλή της αίτησης ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση θα κάνει υποχρεωτικά αναφορά στο συγκεκριμένο Οδηγό και στον τρόπο πρόσβασης σε αυτό.

Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου, δεν εκδίδεται πρόσκληση γιατί το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών δημοσιεύεται στον Επενδυτικό Νόμο και στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.

 1. Δημοσίευση πρόσκλησης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ δημοσιεύει καταλλήλως (διαδίκτυο, εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας κλπ ) την πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της.

Το κείμενο που δημοσιεύεται μπορεί να αποτελεί περίληψη της πλήρους πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΔΑ ή του ΕΦΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.

Επίσης, ενδείκνυται η λήψη πρόσθετων μέτρων δημοσιότητας, όπως:

 • οργάνωση ανοικτών ημερίδων ενημέρωσης,
 • οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk), ώστε να παρέχονται κατά ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο οδηγίες προς τους δυνητικούς δικαιούχους.

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ που απευθύνει την πρόσκληση, καταχωρεί τα βασικά στοιχεία της στο ΟΠΣ και τηρεί σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησής της.

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2011