Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.V.1. Κατάρτιση πιστοποιημένης δήλωσης δαπάνης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

 1. Προγραμματισμός ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμής
 2. Διοικητικοί Έλεγχοι των στοιχείων Δήλωσης Δαπανών ΕΠ
 3. Προκαταρκτική Λογιστική διενέργεια Δήλωσης Δαπανών – Έλεγχοι Αποκλίσεων
 4. Ενημέρωση ΔΑ/ΕΦΔ – Ανταλλαγή Πρωτοκόλλου Περιοδικής Πιστοποίησης
 5. Είσπραξη και Απόδοση της Κοινοτικής Συνδρομής

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

Η Διαδικασία Πιστοποίησης αφορά τόσο σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα όσο και σε δραστηριότητες προκαθορισμένης διάρκειας που επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους.

1. Προγραμματισμός ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμής

Οι αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά κανόνα  τρεις φορές ετησίως. Αρθρο 87, Καν. (ΕΚ) 1083/2006

Στα προγραμματισμένα διαστήματα η Αρχή Πιστοποίησης συντάσσει και αποστέλλει σχετική εγκύκλιο προς όλες τις ΔΑ/ΕΦΔ με την οποία τους καλεί να προβούν στην ολοκλήρωση του ελέγχου, της καταχώρισης και της πιστοποίησης των στοιχείων αρμοδιότητάς τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Στην ίδια εγκύκλιο μπορεί να τεθούν και πρόσθετες υποχρεώσεις πέραν των πάγιων που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή συνεπεία ευρημάτων ελέγχων ή επιθεωρήσεων.

Στην εν λόγω εγκύκλιο περιλαμβάνεται και ενδεικτικό πρόγραμμα δημιουργίας ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμών και δηλώσεων δαπανών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Παράλληλα, η Αρχή Πιστοποίησης ζητά ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου.

2. Διοικητικοί  Έλεγχοι των στοιχείων Δήλωσης Δαπανών ΕΠ

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί η Αρχή Πιστοποίησης παρέχονται από το ΟΠΣ. Οι κανόνες λειτουργίας του σε ότι αφορά στα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις δαπανών έχουν καθορισθεί από την Αρχή Πιστοποίησης.

Η Αρχή Πιστοποίησης με τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ σε ότι αφορά στα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις δαπανών. διασφαλίζει ότι οι επεξεργασίες από το ΟΠΣ, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής,  προκειμένου να αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο παρέχοντας μία πιστή αποτύπωση της διαδρομής ελέγχου,

Μέσω των αυτόματων ελέγχων διασφαλίζεται:

 • Ότι οι δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί από τις ΔΑ/ΕΦΔ είναι εντός των προβλεπόμενων περιόδων επιλεξιμότητας
 • Οι πράξεις έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει εγκρίνει η οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης
 • Έχει τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης των σταδίων εξέλιξης των συμβάσεων
 • Ότι υπάρχει γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για την αξιολόγηση του ΣΔΕ
 • Έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση υλοποίησης και η ετήσια έκθεση ελέγχου

Για την εφαρμογή του άρθρου 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και πριν την κατάρτιση της οριστικής δήλωσης πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται αυτόματα από το ΟΠΣ προβαίνει σε μία σειρά επαληθεύσεων.

Το παραπάνω επιτυγχάνεται με :

1)     Την βοήθεια ειδικών αναφορών μέσω ΟΠΣ με τη χρήση παραμέτρων που επιτρέπουν την αναγνώριση τυχόν αστοχιών στα καταχωρηθέντα στοιχεία.

2)     Διασταύρωση στοιχείων. Η Αρχή πιστοποίησης προβαίνει σε δειγματοληπτική διασταύρωση των δαπανών του κάθε Ε.Π. που καταχωρείται στο ΟΠΣ κάθε μήνα με στοιχεία τα οποία τίθενται στη διάθεσή της από τα διάφορα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων κινούνται οι πληρωμές για την επιβεβαίωση ότι πράγματι έχουν καταβληθεί.

3)     Την επιβεβαίωση μέσω ειδικής αναφοράς από το ΟΠΣ ότι έχουν αποτυπωθεί τα παραδοτέα μέχρι και το τέλος του προηγούμενου της αίτησης εξαμήνου και ότι έχει πραγματοποιηθεί επαρκής αριθμός επιτόπιων επαληθεύσεων.

4)     Την επιβεβαίωση των διορθώσεων συνεπεία ελέγχων και επιθεωρήσεων και ειδικότερα:

 • των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή - ΕΦΔ
 • των εκθέσεων ελέγχου που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου και των άλλων ελεγκτικών οργάνων
 • των εκθέσεων που αφορούν στον ποιοτικό έλεγχο των έργων
 • των επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου διαχείρισης
 • oποιαδήποτε τεκμηριωμένη πληροφορία που μπορεί να αφορά επισφαλείς δαπάνες

5)     Τον έλεγχο των προϋποθέσεων του αποδεκτού της αίτησης και ειδικότερα:

 • Τον έλεγχο της συμβατότητας των πληρωμών κρατικών ενισχύσεων με τους ισχύοντες κανονισμούς
 • Την επαλήθευση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής των δαπανών μεγάλων έργων
 • Τον έλεγχο της συμβατότητας των προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 87 της Συνθήκης με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των παραπάνω, η Αρχή Πιστοποίησης έχει τη δυνατότητα:

 • Να αρνηθεί να πιστοποιήσει επισφαλείς δαπάνες μέχρι την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων με την εξαίρεσή τους από τις προς πιστοποίηση δαπάνες
 • Να αρνηθεί να υποβάλει αίτημα πληρωμής

3. Προκαταρκτική Λογιστική διενέργεια Δήλωσης Δαπανών – Έλεγχοι Αποκλίσεων

Η προκαταρκτική λογιστική διενέργεια της δήλωσης στο ΟΠΣ πραγματοποιείται την ημερομηνία που ορίζεται στο πρόγραμμα ή σε άλλη κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια ΕΥΔ/ΕΦΔ. Η διενέργεια της προκαταρτικής αίτησης πραγματοποιείται όταν: 

 • όλες οι ΔΑ/ΕΦΔ έχουν ολοκληρώσει την πιστοποίηση στο ΟΠΣ των στοιχείων αρμοδιότητάς τους
 • η Αρχή πιστοποίησης έχει ολοκληρώσει τους διοικητικούς ελέγχους καθώς και ότι έχει λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της

Στα στοιχεία που εξάγονται από το ΟΠΣ διενεργούνται έλεγχοι αντιπαραβολής με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων. Τα στοιχεία τα οποία ελέγχονται είναι:

 • Στοιχεία Δαπανών συγκριτικά με προηγούμενες δηλώσεις
 • Στοιχεία αποσύρσεων προηγουμένων ετών
 • Ότι η  κοινοτική συνδρομή των αξόνων δεν υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό έτσι όπως ορίζεται στην ισχύουσα απόφαση του Ε.Π. 

Σε περίπτωση που προκύψουν αποκλίσεις, διερευνάται η αιτιολογία αυτών, ώστε να αναληφθούν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις που οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε λάθη καταχώρισης από τις αρμόδιες ΕΥΔ, η αίτηση διαγράφεται, γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Εφόσον έχει ελεγχθεί η ορθότητα των  οικονομικών στοιχείων της αίτησης,  δημιουργείται τυποποιημένη ηλεκτρονική κατάσταση στο ΟΠΣ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (Κατάλογος δεδομένων σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχου) του Καν. 1828/2006 η οποία και τηρείται από την Αρχή Πιστοποίησης.  

4. Ενημέρωση ΔΑ/ΕΦΔ – Ανταλλαγή Πρωτοκόλλου Περιοδικής Πιστοποίησης

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Αρχή Πιστοποίησης αποστέλλει στις ΔΑ  τα στοιχεία της δήλωσης δαπανών με τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα/πίνακες  και στους ΕΦΔ τα στοιχεία που τους αφορούν τα οποία τους καλεί να τα επιβεβαιώσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους μέσω του Πρωτοκόλλου Περιοδικής Πιστοποίησης (ΠΠΠ). Το (ΠΠΠ) πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να επιστραφεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας στην Αρχή Πιστοποίησης.

Ο φάκελος με το ιστορικό διενέργειας της αίτησης καθώς και το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ΠΠΠ υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Αρχής Πιστοποίησης προκειμένου να προβεί στην οριστικοποίηση της αίτησης στο ΟΠΣ .

Η οριστικοποιημένη αίτηση-πιστοποιητικό εκτυπώνεται(τυποποιημένο έντυπο Πιστοποιητικό και Δήλωση Δαπανών και Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής που ορίζεται στο παράρτημα Χ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006),  υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Αρχής Πιστοποίησης και υποβάλλεται στην Επιτροπή σε έντυπη μορφή  μαζί με τα συνοδευτικά της έγγραφα. Τα αντίστοιχα στοιχεία υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος SFC 2007-2013.

Τα στοιχεία των αιτήσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή.

5. Είσπραξη και Απόδοση της Κοινοτικής Συνδρομής

Κατά κανόνα και με βάση το  άρθρο 87 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 η εκτέλεση μιας πληρωμής από την Ε.Ε γίνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησή της στην Επιτροπή. Εάν καθυστερήσει η Ε.Ε να εκτελέσει μία πληρωμή, ή καταβάλλει διαφορετικό ποσό από το αιτούμενο ενημερώνει εγγράφως και η Αρχή Πιστοποίησης ελέγχει την ορθότητα του προτεινόμενου για καταβολή ποσού.

Στις περιπτώσεις που διαφωνεί ενημερώνει τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Οι καταβολές από τις Υπηρεσίες της Επιτροπής γίνονται σε Ειδικό Λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ταμείο και η Αρχή Πιστοποίησης ενημερώνεται μέσω του ΓΛΚ.

Η κατανομή στους δικαιούχους γίνεται με έγγραφο της Αρχής Πιστοποίησης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η οποία και εκδίδει τις σχετικές εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά κανόνα δικαιούχος των ποσών αυτών είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι άλλος φορέας εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται κατόπιν εγγράφου της Αρχής Πληρωμής σε λογαριασμό του δικαιούχου. Η Αρχή Πιστοποίησης ενημερώνεται εγγράφως για τα ποσά τα οποία αποδίδονται στους δικαιούχους με παράλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία.

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2010