Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.II.4. Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πράξης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα  

 1. Ολοκλήρωση της πράξης και υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο
 2. Εξέταση των συνολικών στοιχείων της πράξης
 3. Έκδοση απόφασης / βεβαίωσης ολοκλήρωσης πράξης

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή διαδικασίας

1. Ολοκλήρωση της πράξης και υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο

Εφόσον προβλέπεται από το καθεστώς ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει Αίτημα ολοκλήρωσης πράξης στη ΔΑ ή τον ΕΦΔ, όπου περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν. Εναλλακτικά, δύναται το αίτημα ολοκλήρωσης πράξης, να ταυτίζεται με το Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών, οπότε και ακολουθείται η ανάλογη διαδικασία (Δ.ΙΙΙ_1 Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση πράξης).

Η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, πιστοποιείται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ με προκαθορισμένες και θεσμοθετημένες διοικητικές ενέργειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα απόφαση χρηματοδότησης - ένταξης πράξης / σύμβαση. Ειδικότερα, η πράξη θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον:

 • πιστοποιηθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου,
 • εγκριθούν οι δαπάνες (πιστοποίηση οικονομικού αντικειμένου),
 • επιτευχθούν λοιποί στόχοι της επένδυσης (π.χ. αύξηση των θέσεων απασχόλησης),
 • κατατεθούν όλες οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες που αφορούν στο έργο της επένδυσης και τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και επιμέρους εγκυκλίους και
 • γίνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης (όπου απαιτείται).

2. Εξέταση των συνολικών στοιχείων της πράξης

Η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει σε εξέταση των στοιχείων που υποβάλλονται από το δικαιούχο επενδυτή για την ολοκλήρωση της πράξης, ώστε να επιβεβαιώσει:

 • την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης πράξης / σύμβασης, με τη Διαδικασία III_1 Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση - πιστοποίηση πράξης,
 • τη συμμόρφωση του δικαιούχου επενδυτή με τους λοιπούς όρους της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης πράξης / σύμβασης,
 • την έκδοση των απαραίτητων για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αδειών
 • τη συμμόρφωση του δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη από τα ελεγκτικά όργανα (ΔΑ, ΕΦΔ, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ε.Ε.).

Η επίτευξη τυχόν ειδικών στόχων που προβλέπονται μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της πράξης, επαληθεύονται από τη ΔΑ ή τον ΕΦΔ με την εξέταση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τον δικαιούχο ή και με επιτόπιες επαληθεύεις, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην απόφαση χρηματοδότησης ή σύμβασης. 

3. Έκδοση απόφασης / βεβαίωσης ολοκλήρωσης πράξης

Με βάση και τα αποτελέσματα της ανωτέρω επιβεβαίωσης, η ΔΑ ή ο ΕΦΔ προβαίνει, εντός καθορισμένης προθεσμίας και εφόσον προβλέπεται από το εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης, στην έκδοση Απόφασης / Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης, με την οποία:

 • βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης ή ανακοινώνεται η λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή,
 • ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης.

Η Απόφαση / Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης εγκρίνεται από το όργανο που εξέδωσε την Απόφαση χρηματοδότησης - ένταξης της πράξης, καταχωρείται στο ΟΠΣ και αρχειοθετείται στο Φάκελο της Πράξης.

Ο πλήρης Φάκελος της Πράξης θα πρέπει να τηρείται στη ΔΑ ή τον ΕΦΔ για διάστημα τριών (3) ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και οπωσδήποτε για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2010