Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συστάθηκε με την ΚΥΑ 35256 (17/10/2001) και αναλαμβάνει αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3614/2007 και ορίζεται ως η διαχειριστική αρχή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η δομή και οι αρμοδιότητές της προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 3850/ΕΥΣ 523 (ΦΕΚ 333, τ.Β, 29/2/08).

Σημειώνεται ότι:

  • Η Μονάδα Ε, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3614/07, ασκεί τη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Η Μονάδα Δ΄ Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων των ΠΕΠ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2010