Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.VII.1. Διαχείριση αποφάσεων εκχώρησης σε ΕΦΔ 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα 

 1. Κοινοποίηση ετήσιου προγράμματος ενεργειών
 2. Περιοδική συλλογή στοιχείων προόδου
 3. Αξιολόγηση Στοιχειών ΟΠΣ - Εκθέσεων ΕΦΔ
 4. Προγραμματισμός και υλοποίηση Διορθωτικών Ενεργειών

Για να δείτε το διάγραμμα ροής της διαδικασίας πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε τo διάγραμμα ροής της διαδικασίας σε αρχείο pdf πατήστε εδώ

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Κοινοποίηση ετήσιου προγράμματος ενεργειών

Μετά την έκδοση απόφασης ορισμού ΕΦΔ σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο ΕΦΔ κοινοποιεί στη ΔΑ το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών του με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.

2. Περιοδική συλλογή στοιχείων προόδου

Η ΔΑ συλλέγει, σε περιοδική  βάση, μέσω του ΟΠΣ τα στοιχεία προόδου για τις πράξεις που έχει ανατεθεί η διαχείριση σε ΕΦΔ. Επίσης λαμβάνει γνώση όλων των πορισμάτων επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργούνται από όλα τα αρμόδια όργανα στον ΕΦΔ ή/και στις πράξεις που διαχειρίζεται.

Λαμβάνει επίσης γνώση των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου που υποβάλλει ο ΕΦΔ και οι οποίες περιγράφουν ποιοτικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε το εξάμηνο αναφοράς και τις ενδεχόμενες αποκλίσεις από αυτό. Οι εκθέσεις αυτές σε συνδυασμό με τις αναφορές που εκδίδονται από το ΟΠΣ παρέχουν στη ΔΑ μια επαρκή εικόνα της προόδου διαχείρισης. Οι εκθέσεις των ΕΦΔ θα πρέπει να αναφέρουν με επαρκή τεκμηρίωση τις ενέργειές τους και να επεξηγούν ενδεχόμενες αποκλίσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό, όσον αφορά στα ακόλουθα θέματα:

 • Προσκλήσεις
 • Αξιολογήσεις και Εντάξεις πράξεων
 • Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων
 • Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
 • Ενέργειες δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί
 • Οικονομική και Φυσική πρόοδος υλοποίησης των πράξεων ευθύνης τους σε σχέση με αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες και τους δείκτες του Προγράμματος που έχει ορίσει η ΔΑ
 • Συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες (π.χ. επαναλαμβανόμενα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων και προτάσεις αντιμετώπισής τους)
 • Προσαρμογές στον προγραμματισμό των ενεργειών του επομένου εξαμήνου

3. Αξιολόγηση Στοιχειών ΟΠΣ - Εκθέσεων ΕΦΔ

Η ΔΑ αξιολογεί τα στοιχεία που συλλέγει από το ΟΠΣ, τις εκθέσεις των ΕΦΔ και τα πορίσματα επιθεωρήσεων και ελέγχων προκειμένου να έχει τη βεβαιότητα ότι  η διαχείριση των πράξεων εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα στη διαχείριση των πράξεων ή αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών η ΔΑ προγραμματίζει διορθωτικές ενέργειες.

4. Προγραμματισμός και υλοποίηση Διορθωτικών Ενεργειών

Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να ανταποκρίνονται στο μέγεθος και τη σπουδαιότητα που προβλήματος που έχει εντοπιστεί. Ενδεικτικά δύνανται να αφορούν: επιθεώρηση στον ΕΦΔ ή/και στην πράξη, πρόταση εφαρμογής σχεδίου δράσης, ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση συναντήσεων για την επίλυση ειδικών θεμάτων, αποστολή διευκρινιστικών οδηγιών κλπ.

Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/07/2010