Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι


 ESPON 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κοινοτική στήριξη για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Τα επιλέξιμα κράτη μέλη είναι τα παρακάτω: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο βασικός Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

 • Υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής σε σχέση με το στόχο της εδαφικής συνοχής και αρμονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εδάφους με την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών, στοιχείων, αναλύσεων και σεναρίων για την εδαφική δυναμική και την εμφάνιση του εδαφικού κεφαλαίου και δυνατότητες για την ανάπτυξη των περιφερειών και των ευρύτερων περιοχών συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την εδαφική συνεργασία και την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι είναι η:

 1. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής, με δράσεις όπως μελέτες, συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη δεικτών, παρακολούθηση και ανάλυση των εδαφικών τάσεων ανάπτυξης και βελτίωση των συνεργιών και της προστιθέμενης αξίας από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη και τον συντονισμό μεταξύ των τομεακών πολιτικών.
 2. Χρήση αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με τα θέματα της ζήτησης της πολιτικής που σχετίζεται με την ευρωπαϊκή στρατηγική καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή και την αστική διάσταση.
 3. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές δραστηριότητες
 4. Ειδική χρήση της κοινοτικής πρωτοβουλίας GMES (παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας), η οποία θα παρέχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη της γης / χρήση γης, τις ιδιότητες των ωκεανών, καθώς και χάρτες γεγονότων σε περίπτωση καταστροφών και ατυχημάτων
 5. Έναρξη διαλόγου πολιτικής και δικτύωσης
 6. Ομαλή υλοποίηση του προγράμματος μέσω της δημιουργίας απλής διαχειριστικής δομής και σχετικών μηχανισμών για τη δημοσιονομική διαχείριση του.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

 1. Εφαρμοσμένη έρευνα για την εδαφική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή 
 2. Στοχοθετημένη ανάλυση με βάση τη ζήτηση των χρηστών
 3. Επιστημονική πλατφόρμα και εργαλεία: Διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα και στους χάρτες μέσω μιας πύλης του Διαδικτύου και δημιουργούνται εργαλεία για την οπτικοποίηση των δεδομένων και των περιφερειακών δυναμικών.
 4. Κεφαλαιοποίηση, ιδιοκτησία και συμμετοχή: Αποσκοπεί στη βελτίωση της κεφαλαιοποίησης, την ιδιοκτησία και τη συμμετοχή μέσω της ευαισθητοποίησης της ευρωπαϊκής διάστασης της εδαφικής ανάπτυξης και την τόνωση των διακρατικών δραστηριοτήτων
 5. Τεχνική Βοήθεια, αναλυτική υποστήριξη και επικοινωνία: Διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 45 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 34 εκατ. Ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/12/2009