Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ανάπτυξη Αλιείας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2007-2013 καλύπτει τον τομέα της αλιείας της χώρας μας, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούμενους δημόσιους πόρους και προθεσμίες για την εφαρμογή τους ιδίως σε σχέση με:

 • Την βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων
 • Την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας
 • Την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων
 • Την βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • Την βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
 • Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα
 • Την διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στον αλιευτικό τομέα και την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης
 • Την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα
 • Την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την συλλογή δεδομένων-πληροφοριών για την κοινή αλιευτική πολιτική
 • Την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2007-2013 έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 για το ΕΤΑ, στα πλαίσια της «εταιρικής σχέσης» σε στενή συνεργασία με τους «εταίρους», δηλαδή:

 • τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες Δημόσιες αρχές
 • τους συλλογικούς φορείς του τομέα της αλιείας
 • τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους
 • τους λοιπούς εταίρους

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2013