Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ευρωπαϊκά Νησιά (EUROISLANDS) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το έργο EUROISLANDS υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο του Προγράμματος ESPON 2013 και ο πλήρης τίτλος του είναι: «Η ανάπτυξη των Νησιών – Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής». Το έργο αυτό αφορούσε  στην εκπόνηση μελέτης με σκοπό:

  • την ανάλυση της κατάστασης των ευρωπαϊκών νησιών από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς
  • τη διερεύνηση των αιτίων για την ύπαρξη ανισοτήτων εκφρασμένο σε όρους ελκυστικότητας
  • την ανάλυση των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην αναπτυξιακή διαδικασία των νησιωτικών περιοχών και
  • τη διατύπωση στρατηγικών κατευθύνσεων και προτάσεων πολιτικής για την υιοθέτηση πιθανών αλλαγών ή προσαρμογών στις περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές, έτσι ώστε οι ιδιαιτερότητες των νησιών να λαμβάνονται υπόψη στο αντίστοιχο κανονιστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο αποτελεσματική και ισότιμη πολιτική συνοχής στα ευρωπαϊκά νησιά.

 

Η μελέτη EUROISLANDS εκπονήθηκε από Σύμπραξη ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων στην οποία συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (επικεφαλής), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Κέντρο Έρευνας για την Περιφέρεια και τον Τουρισμό της Δανίας.

Στο πλαίσιο της μελέτης συμμετείχαν ενεργά ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, 11 φορείς (stakeholders) κεντρικών και περιφερειακών κυβερνήσεων από εννέα Κ-Μ (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρο, Εσθονία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία) με συντονιστή φορέα την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Οι ανωτέρω φορείς, οι οποίοι συνεργάστηκαν υπό τον συντονισμό της ΕΥΣΣΑΑΠ προκειμένου να διαμορφωθεί σχετική πρόταση προς το ESPON και στη συνέχεια να συνταχθούν οι προδιαγραφές της μελέτης, ανέλαβαν (στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας με το ESPON) την υποστήριξη της Ομάδας Ερευνητών για παροχή σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και ένα μεγάλο μέρος της διάχυσης των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων της μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό οι εμπλεκόμενοι φορείς διοργάνωσαν τακτικές συναντήσεις διαβούλευσης των ευρημάτων-αποτελεσμάτων-προτάσεων της Ομάδας Ερευνητών και συμμετείχαν σε σχετικά συνέδρια για τη διάχυσή τους.

Εκτός από τους ανωτέρω φορείς, συμμετείχαν σε έναν ευρύτερο κύκλο ενδιαφερόμενων και άλλοι φορείς, με σκοπό την υποστήριξη του έργου των ανωτέρω συνεργαζόμενων φορέων για τη μελέτη EUROISLANDS, όπως:

 

  • η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Conference of Peripheral Maritime Regions – CPMR)

 

  • το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μικρών Νησιών (European Small Islands Federation – ESIN)

 

  • το Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union – INSULEUR)

 

Αναλυτικά η μελέτη εδώ (PDF - 748 Kb)

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012