Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Εκ των προτέρων αξιολόγηση (Ex Ante) 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγηση συνιστά διαδικασία αποτίμησης της ορθότητας και καταλληλότητας του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της τελικής ποιότητας του Προγραμματικού κειμένου. Κατά την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ αποτιμάται, ειδικότερα, ο βαθμός επάρκειας των τιθέμενων προτεραιοτήτων πολιτικής και στρατηγικών στόχων σε σχέση με τις διαγνωσθείσες αναπτυξιακές στερήσεις και προκλήσεις της χώρας, καθώς και της πραγματικής δυνατότητας να επιτευχθούν. Επίσης, ελέγχεται η ευστοχία του προβλεπόμενου συστήματος διαχείρισης και των μηχανισμών υλοποίησης και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 και τεκμηριώνεται η συνέπεια και συνέργεια των προτεινόμενων στόχων με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΣΠΑ είναι να «βελτιστοποιήσει την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων και να βελτιώσει την ποιότητα του Προγραμματισμού» (Αρθρο 46 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης, αξιολογούνται:

 • Οι μέσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες
 • Οι στόχοι που τίθενται προς επίτευξη
 • Τα αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι
 • Η συνεκτικότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής
 • Η Κοινοτική Προστιθέμενη Αξία
 • Ο βαθμός στον οποίο λαμβάνονται υπόψη στο ΕΣΠΑ Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις
 • Οι εμπειρίες και πεπραγμένα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
 • Η ποιότητα των διαδικασιών / συστημάτων για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την οικονομική διαχείριση και την αξιολόγηση του Προγράμματος

Με βάση τα προαναφερόμενα, ο ρόλος του Αξιολογητή είναι να παρέχει σε όλα τα στάδια προγραμματισμού τις απαραίτητες εισροές / συστάσεις που θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες προγραμματισμού στη διαμόρφωση πολιτικών και προτεραιοτήτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση αποτελεί μια διαλογική  και επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία σε κάθε στάδιο προετοιμασίας του ΕΣΠΑ, ο Αξιολογητής απαντάει στα σχετικά αξιολογικά ερωτήματα και παρέχει τις απαραίτητες αναλύσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/05/2014