Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ενδιάμεση αξιολόγηση (On Going) 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης  συγκροτήθηκε Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση (με το υπ. αρ. πρωτ. 38654/ ΕΥΣΣΑΑΠ 2173/ 25/08/2008) με σκοπό την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού μέσω γνωμοδοτήσεων και συμβουλευτικής υποστήριξης για το συνολικό συντονισμό, την παρακολούθηση και στήριξη του έργου της Αξιολόγησης.

Το έργο της είναι:

 • Ο καθορισμός των σχετικών με την αξιολόγηση προτεραιοτήτων και η εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης, καθώς και πιθανές προτάσεις τροποποιήσεών του
 • Η διατύπωση κατευθύνσεων για την συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων στο πλαίσιο της υποβολής των στρατηγικών εκθέσεων του Άρθρου 29 του Καν. 1083/2006
 • Η επεξεργασία ενιαίων προδιαγραφών που θα περιέχονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου των Συμβούλων Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ
 • Η επεξεργασία μίας τυπικής σύμβασης ανάθεσης έργου, με πρόβλεψη για επιμέρους προσαρμογές ανά Πρόγραμμα
 • Η επεξεργασία ενός συστήματος "Ποιοτικού Ελέγχου" της συνολικής διαδικασίας και των αξιολογήσεων
 • Η εξέταση των διαδικασιών και του περιεχομένου των αξιολογήσεων
 • Η εξέταση της καταλληλότητας των ποσοτικοποιημένων δεικτών σε σχέση με την αξιολόγηση και η εισήγηση αναγκαίων προσαρμογών
 • Η συνολική παρακολούθηση του έργου των Συμβούλων Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ
 • Η εξέταση της επάρκειας και της ποιότητας των Εκθέσεων Αξιολόγησης (και των προσχεδίων τους) και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης αυτών.

Παράλληλα στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων σε θέματα αξιολόγησης, μεταξύ των Προισταμένων και των Στελεχών των Μονάδων Αξιολόγησης όλων των Ειδικών Υπηρεσιών  των ΕΠ του ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί δίκτυο Αξιολόγησης, με πρωτοβουλία της Μονάδας Β΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Η οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης (on-going) του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στον σχετικό οδηγό 36569/ΕΥΣΑΑΠ 1934/20.07.09 και ο οποίος παρατίθεται παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010