Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

 

Οι Διευθύνσεις που ασκούν αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων είναι:

 • η Διεύθυνση Εκθέσεων και Κοινοτικών Προγραμμάτων Τροφίμων - Ποτών
 • η Διεύθυνση Μάρκετινγκ μεγάλων Επιχειρήσεων και κοινοτικών  προγραμμάτων, Εκθέσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και λοιπών κλάδων 

Ο ΟΠΕ είναι ανώνυμος εταιρεία που αρχικά συστήθηκε με την επωνυμία   Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Α.Ε. με το Ν.528/1977 και τώρα ονομάζεται μετά από τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο  ΟΠΕ (Α.Ε.). Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία ορίζεται στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: ΗELLENIC FOREIGN TRADE  BOARD (HEPO SA).

Ο ΟΠΕ είναι κοινωφελής οργανισμός  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Τελεί υπό την εποπτεία του κράτους η οποία ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια από την σύστασή της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  δύναται να παραταθεί.

Αποστολή, Ρόλος και Αρμοδιότητες

Σκοπός του ΟΠΕ είναι: 

 • Η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής εξαγωγών και γενικότερα του εξωτερικού εμπορίου
 • Η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών
 • Η υποστήριξη των υπαρχουσών και εν δυνάμει Ελληνικών παραγωγικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Αρμοδιότητες

Για την επίτευξη του σκοπού του ο ΟΠΕ: 

 • Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων συνεργαζόμενος με τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαμβάνουν προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων  κ.λ.π.
 • Οργανώνει ως επίσημος Κρατικός Φορέας την εθνική συμμετοχή σε Διεθνείς  Εκθέσεις του εξωτερικού και δημιουργεί Εμπορικά Κέντρα στο εξωτερικό.
 • Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα  σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις παρουσιαζόμενες εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου ) καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών.
 • Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους Οργανισμού του Εξωτερικού και συμμετέχει στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Εξωτερικού Εμπορίου για χάραξη κοινής πολιτικής και αξιοποίησης των διαφόρων κοινοτικών και διεθνών πόρων.
 • Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του αντισταθμιστικού εμπορίου, την δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων και εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές δράσεις.
 • Υλοποιεί κάθε άλλο έργο που του αναθέτει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλοι φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία και δράση και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει σκόπιμη για την εκπλήρωση του σκοπού του.
 • Συνεργάζεται με τις ευρισκόμενες στο εξωτερικό Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών , τις Ελληνικές Πρεσβείες, τα Εμπορικά , Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, ως και με τους άλλους εποπτευόμενους Οργανισμούς από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και με τους Συνδέσμους των φορέων εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων όλων αυτών υποχρεωμένων σύμφωνα με τον νόμο να συντρέχουν τον ΟΠΕ Α.Ε.
 • Συστήνει Υπηρεσιακή Μονάδα με την επωνυμία  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και χαρακτηριστικό τίτλο (ΟΠΕ - Ε.Ι.Σ.), το οποίο επιβλέπεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος και εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του από άλλες δραστηριότητες του ΟΠΕ. 

Η οργάνωση του ΟΠΕ σε επίπεδο Διοίκησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα όργανα και λειτουργικές μονάδες:

Τα  Όργανα διοίκησης του ΟΠΕ είναι:

 • Το διοικητικό συμβούλιο
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Τα γραφεία υποστήριξης των οργάνων Διοίκησης  είναι: 

 • Η Γραμματεία του Δ.Σ. η οποία εξυπηρετεί τις γραμματειακές ανάγκες του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Η Γραμματεία του Διευθύνοντος Συμβούλου, και εξυπηρετεί και τις γραμματειακές ανάγκες του γραφείου του
 • Το Γραφείο Τύπου
 • Η ομάδα Ειδικών Συμβούλων- Συνεργατών
 • Η Νομική Υπηρεσία

Η οργάνωση της Εταιρίας σε επίπεδο Οργανικών Μονάδων  

Η οργάνωση σε επίπεδο Οργανικών Μονάδων (Γενικής Δ/νσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων) διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιλογές του Δ/ντος Συμβούλου μετά από απόφαση του Δ.Σ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των  λειτουργιών του Οργανισμού

Στο επίπεδο αυτό της οργανωτικής δομής περιλαμβάνονται οι επιμέρους Διευθύνσεις. Με βάση το ισχύον οργανόγραμμα που καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό, η διάρθρωση των Υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:  

 • Νομική Υπηρεσία
 • Γραφεία ΟΠΕ εσωτερικού και εξωτερικού
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας
 • Γραφείο Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων
 • Δ/νση Εκθέσεων και Κοινοτικών Προγραμμάτων Τροφίμων -Ποτών
 • Δ/νση Μάρκετινγκ μεγάλων επιχειρήσεων & κοινοτικών προγραμμάτων - Εκθέσεων Βιομηχανικών Προϊόντων & λοιπών κλάδων
 • Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτου Συσκευασίας  και Εκδηλώσεων
 • Δ/νση  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Δ/νση Ανάπτυξης Εργασιών

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των δύο διευθύνσεων που ασκούν τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων έχουν ως εξής:

1) Διεύθυνση Εκθέσεων και Κοινοτικών Προγραμμάτων Τροφίμων -Ποτών

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια:  

 • για την αξιολόγηση και έγκριση επενδυτικών σχεδίων, τον έλεγχο πληρωμών, την παρακολούθηση και την  πιστοποίηση έργων,
 • για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών,
 • για την υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την αξιοποίηση ευκαιριών για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του τομέα,
 • για την αναζήτηση, εξασφάλιση αξιοποίηση των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που προσφέρουν τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα του Εθνικού σκέλους , οι  πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  στους τομείς της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας , των καινοτομιών και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας, καθώς και οι κανονισμοί του Συμβουλίου της Ε.Ε , σχετικά με τις ενέργειες προώθησης γεωργικών προϊόντων  στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, καθώς και τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας της Ε.Ε.

Καθήκον της Δ/νσης είναι η επιλογή των προγραμμάτων εκείνων που  προάγουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα υποστηρίζουν την τοπική και περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή. 

2) Διεύθυνση Μάρκετινγκ μεγάλων Επιχειρήσεων και κοινοτικών  προγραμμάτων - Εκθέσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και λοιπών κλάδων

Η Δ/νση είναι αρμόδια για: 

 • Την αξιολόγηση και έγκριση επενδυτικών σχεδίων, τον έλεγχο πληρωμών, την παρακολούθηση και την  πιστοποίηση έργων.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών μάρκετινγκ για τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, με σκοπό την προσέγγισή τους, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης και την ένταξή τους στο πελατολόγιο  του ΟΠΕ στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς τους και της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών.
 • Την αναζήτηση, εξασφάλιση αξιοποίηση των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που προσφέρουν τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα του Εθνικού σκέλους (ΕΣΠΑ κλπ), οι  πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  στους τομείς της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας , καθώς και τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας της Ε.Ε (πλην των προγραμμάτων που αναφέρονται στα τρόφιμα & ποτά.
 • Καθήκον της Δ/νσης είναι η επιλογή των προγραμμάτων εκείνων  που προάγουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα υποστηρίζουν την τοπική και περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή.
 • Το σχεδιασμό  και την υλοποίηση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις βιομηχανικών και λοιπών προϊόντων καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την αξιοποίηση ευκαιριών για την προώθηση και προβολή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές του εξωτερικού και ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των προαναφερθέντων κλάδων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2009