Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Συχνά Ερωτήματα για τη Διαχειριστική Επάρκεια τη Μεταβατική Περίοδο 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
 1. Φορέας, που υποβάλει αίτηση – φάκελο για επιβεβαίωση επάρκειας τύπου Α (που καλύπτει τεχνικά έργα/μελέτες) θα παίρνει αυτόματα και επιβεβαίωση για την κατηγορία Β;

Εάν δεν έχει αιτηθεί στο σχετικό έντυπο Ι την κατηγορία Β και δεν έχει περιγράψει τις υπηρεσιακές του μονάδες με σχετική περιγραφή των διαδικασιών για την κατηγορία αυτή δεν θα επιβεβαιώνεται για κατηγορία Β και δεν θα μπορεί να υλοποιήσει πράξεις που περιλαμβάνουν προμήθειες και υπηρεσίες (πλην όσων καλύπτει ο ν. 3316)

 1. Η απαίτηση της διαχειριστικής επάρκειας αφορά και τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013» και «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013»;

Σύμφωνα με τον Ν. 3614/07 η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 22 αφορά στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Επομένως, αν δεν υπάρξει σχετική απόφαση από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν αφορά στους δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών

 1. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγιών δεν αποτελεί απαίτηση η ύπαρξη νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου αλλά απαιτείται να έχει περιγραφεί με συγκεκριμένο τρόπο η διαδικασία παροχής νομικής υποστήριξης (όπου θα περιγράφεται σε ποιες φάσεις θα ζητείται η νομική υποστήριξη π.χ. κατά την εξέταση ενστάσεων, κατά την σύνταξη κάποιων πρότυπων προκηρύξεων του οργανισμού, κατά την σύνταξη συμβάσεων, όπου δεν υπάρχουν τυποποιημένα υποδείγματα). Ειδικότερα στην περίπτωση της κατηγορίας Α η εξασφάλιση της νομικής κάλυψης  θα πρέπει να τεκμηριώνεται με συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. αξιοποίηση νομικής υπηρεσίας άλλου φορέα, ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη κ.λ.π.)

 1. Μπορεί μια ιδιωτική εταιρία (π.χ. μια τεχνική εταιρία) να λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας;

Μια καθαρά ιδιωτική εταιρία δεν μπορεί κατά τη μεταβατική περίοδο να αιτηθεί επιβεβαίωση επάρκειας αφού δεν θα προσκληθεί από καμία Διαχειριστική Αρχή να υποβάλει σχετικό φάκελο. Μία τέτοια εταιρία δεν είναι δυνητικός δικαιούχος πράξεων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (πλην κρατικών ενισχύσεων) αφού δεν έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα (ούτε είναι κοινωνικός εταίρος, ΜΚΟ ή φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
 
Σε περίπτωση που ως δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης κληθεί να υποβάλλει πρόταση σε σχετική πρόσκληση, θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης με τη σχετική πρόσκληση.

 1. Μπορεί ένας μικρός δήμος να στηριχθεί στην ΤΥΔΚ για να αποδείξει τη διαχειριστική του επάρκεια για την κατηγορία Α;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγιών για να μπορεί ένας φορέας να αποδείξει τη διαχειριστική του επάρκεια θα πρέπει για τις ελάχιστες απαιτούμενες υπηρεσίες να εξασφαλίζει στην οργανωτική του δομή τις βασικές λειτουργίες και να μη στηρίζεται σε υπηρεσίες άλλων φορέων (πλην της περίπτωσης που έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει κάποια λειτουργία του φορέα, όπως το Περιφερειακό Ταμείο). Επομένως η ΤΥΔΚ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υποχρέωση του Δήμου να διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία για να αποκτήσει επάρκεια τύπου Α. Αντίθετα η ΤΥΔΚ, ως υπηρεσία υπαγόμενη στην Περιφέρεια, θα μπορεί να περιλαμβάνεται στις υπηρεσιακές μονάδες που θα καλύπτονται από την επιβεβαίωση της επάρκειας στης Περιφέρειας (εφόσον βέβαια περιλαμβάνεται στην αίτηση της Περιφέρειας).

 1. Κατά την υποβολή πρότασης και τεχνικού δελτίου για την έγκριση χρηματοδότησης ενός έργου (ένταξη σε Επιχειρησιακό πρόγραμμα) από μη διαχειριστικά επαρκή φορέα – κύριο του έργου, απαιτείται να έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση ή να έχει αποφασισθεί η υπογραφή της;

Η Προγραμματική Σύμβαση θα μπορούσε να συναφθεί και μετά την υποβολή του φακέλου για την ένταξη πράξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, εάν έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που δεσμεύουν τους φορείς που θα συμβληθούν στην σύμβαση. Ειδικότερα με τις αποφάσεις αυτές θα πρέπει να εγκρίνεται το σχέδιο της συνημμένης Προγραμματικής Σύμβασης και πιθανά να εξουσιοδοτείται για την υπογραφή ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα.
 
Σε κάθε περίπτωση όμως πριν από την οριστική αξιολόγηση της πρότασης, η Προγραμματική Σύμβαση θα πρέπει να έχει κατατεθεί υπογεγραμμένη στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία. Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης έχει παραχθεί από το ΥΠΟΙΟ και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

 1. Ποιο είναι το είδος της Προγραμματικής Σύμβασης που απαιτείται να συναφθεί από τον μη διαχειριστικά επαρκή φορέα με έναν διαχειριστικά επαρκή ο οποίος θα είναι δικαιούχος και ποιες οι βασικές αρμοδιότητες/ ρόλοι του κάθε συμβαλλόμενου; 

Η Προγραμματική Σύμβαση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν. 3614/07 για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης από τον «κύριο του έργου» στον «διαχειριστικά επαρκή» φορέα, αποτελεί σύμβαση μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών (αντίστοιχη με αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Ν. 3316/07). Με την Προγραμματική Σύμβαση μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υλοποίησης ενός έργου από τον κύριο του έργου (τον φορέα που έχει αρμοδιότητα εκτέλεσης ενός έργου για το οποίο υποβάλλεται πρόταση για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ) σε άλλον φορέα, που έχει κριθεί διαχειριστικά επαρκής, ο οποίος αποτελεί τον «δικαιούχο» του έργου (τον φορέα εκτέλεσης). Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης από τον κύριο του έργου γίνεται :
 - στην αρχή στην οποία υπάγεται ή
 - στην αρχή από την οποία εποπτεύεται ή
 - σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή
 - ΟΤΑ α΄ή β΄ βαθμού ή
 - Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ,
 εφόσον οι ως άνω έχουν ήδη κριθεί ως διαχειριστικά επαρκείς.
 
Ο διαχειριστικά επαρκής φορέας θα είναι αυτός, που θα αναφέρεται και στο τεχνικό δελτίο του έργου ως δικαιούχος, ενώ η πρόταση θα υποβάλλεται (φορέας πρότασης) από τον κύριο του έργου. Επί μέρους λεπτομέρειες για τους όρους και τους ρόλους των συμβαλλόμενων σε Προγραμματική Σύμβαση, περιλαμβάνονται στο σχετικό υπόδειγμα σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07, που έχει δημοσιοποιηθεί από το ΥΠΟΙΟ.

 1. Μικρός δήμος που δε διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία αλλά έχει μηχανικούς με εμπειρία σε επίβλεψη έργων μπορεί να αξιοποιήσει τους μηχανικούς του για την υλοποίηση έργων του;

Η ευθύνη ωρίμανσης έργων ώστε να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) με άλλον διαχειριστικά επαρκή φορέα ανήκει στον κύριο του έργου (εφόσον οι ενέργειες ωρίμανσης δεν συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ). Επίσης στην Προγραμματική Σύμβαση, εφόσον αυτή έχει και τη μορφή της ΠΣ του άρθρου 225 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δύναται να προβλεφθεί η παραχώρηση στελεχών του κυρίου του έργου προς τον διαχειριστικά επαρκή για να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

 1. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός στελεχών για να μπορεί ένας φορέας να κριθεί διαχειριστικά επαρκής;

Σύμφωνα με την τροποποίηση της εγκυκλίου οδηγιών (με αρ. πρωτ. 18703/ΕΥΘΥ 786/08.04.2009), δεν ορίζεται πλέον ελάχιστη στελέχωση για την τεχνική υπηρεσία, τη μονάδα διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης συμβάσεων ή την οικονομική υπηρεσία, παρά μόνο η ύπαρξη οργανωμένων (συγκροτημένων) υπηρεσιακών μονάδων, που προϋποθέτει την ύπαρξη προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν το φορέα. Αντί της ελάχιστης οριζόμενης στελέχωσης ο φορέας αναλαμβάνει να «μεριμνά για την αριθμητική επάρκεια του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, που αναλαμβάνει». Η μέριμνα αυτή οφείλει να αποδειχθεί στη συνέχεια με βάση τα προβλεπόμενα στο πρότυπο  ΕΛΟΤ 1429, δεδομένου ότι ο φορέας μετά τη μεταβατική περίοδο είναι υποχρεωμένος να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο αυτό.

 1. Τι σημαίνει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία για την απόδειξη της επάρκειας για την κατηγορία Α; 

Συγκροτημένη (ή οργανωμένη) Τεχνική Υπηρεσία σημαίνει υπηρεσία, η οποία σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τον φορέα έχει αναλάβει αρμοδιότητες Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας για τεχνικά έργα και τεχνικές μελέτες. Αυτό συνεπάγεται να προβλέπεται σχετική οργανική μονάδα στον εγκεκριμένο οργανισμό του φορέα, η οποία να έχει στελεχωθεί και να έχει ορισθεί προϊστάμενος σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει το φορέα.

 1. Τι ρόλο έχει το ISO στην μεταβατική περίοδο; Πρέπει οι φορείς να πάρουν ISO τώρα ή όταν θα έχει εκδοθεί το πρότυπο του ΕΛΟΤ;  

Δεν υπάρχει υποχρέωση ενός φορέα να πιστοποιηθεί κατά ISO για να αποδείξει την διαχειριστική του επάρκεια ούτε κατά τη μεταβατική περίοδο ούτε κατά τη φάση εφαρμογής του Ελληνικού προτύπου (που θα εκδώσει ο ΕΛΟΤ). Σε περίπτωση που ένας φορέας διαθέτει πιστοποίηση σε ισχύ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή άλλο ανάλογων απαιτήσεων πρότυπο κατά το χρόνο που γίνεται η επιβεβαίωση και το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης καλύπτει την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα από τον φορέα και παράλληλα το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) καλύπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες / όργανα της απαίτησης 3 της εγκυκλίου, τότε η αρμόδια ΕΥ, δύναται να εκδώσει το έγγραφο της επιβεβαίωσης της επάρκειας χωρίς αυτοψία – επιθεώρηση.

 1. Αποτελεί κριτήριο η μέχρι σήμερα υλοποίηση έργων από ένα Δικαιούχο; 

Δεν αποτελεί κριτήριο για να αποδείξει την διαχειριστική του επάρκεια, αλλά ο φορέας πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό πίνακα του τυποποιημένου εντύπου Ι (στοιχεία φορέα - τεκμηρίωση),  που αφορά στη δήλωση προηγούμενης εμπειρίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και να περιγράψει όλα τα έργα που υλοποίησε ή υλοποιεί κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 τουλάχιστον. Η καταγραφή της προηγούμενης σχετικής εμπειρίας θα αξιοποιηθεί από την αρμόδια ΕΥ που θα επιβεβαιώσει την επάρκεια για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για την μέχρι τότε επίδοση του φορέα. 

 1. Σε σύνθετους φορείς με πολλές υπηρεσιακές μονάδες (π.χ. Περιφέρεια) σε ποιο επίπεδο θα αιτηθεί και θα εκδοθεί το έγγραφο επιβεβαίωσης της επάρκειας; Και εφόσον ένας τέτοιος φορέας αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες του για την εμπλοκή τους στην υλοποίηση έργων;  

Ο κάθε φορέας θα αξιολογήσει το επίπεδο της διοίκησης ώστε ο νόμιμος εκπρόσωπος, που υπογράφει την αίτηση να έχει διοικητική ευθύνη για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες για τις οποίες θα αιτηθεί διαχειριστική επάρκεια και με συγκεκριμένο τρόπο θα περιγράψει στην αίτηση του (π.χ. Γενική Γραμματεία στην οποία υπάγονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες). Για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα προβλέπονται εγχειρίδια διαδικασιών και από την αρμόδια ΕΥ που θα εκδώσει το έγγραφο επιβεβαίωσης θα εξεταστεί η επάρκεια τους. Ως παράδειγμα μια Περιφέρεια θα μπορεί να αιτηθεί επιβεβαίωση επάρκειας για εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην παραγωγή συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΙΣΑ, ΔΕΚΕ, Δ/νση Δ.Ε.,  ΤΥΔΚ κ.α.). Ειδικά στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιληφθεί και το αντίστοιχο Περιφερειακό Ταμείο (του οποίου προϊστάμενος είναι ο Γ.Γ της Περιφέρειας) και το οποίο συχνά λειτουργεί ως οικονομική ή ταμειακή υπηρεσία των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο επιβεβαίωσης της επάρκειας καλύπτει μόνο τις υπηρεσίες του φορέα, που περιγράφονται σ’ αυτό. Βέβαια ο φορέας διατηρεί τη δυνατότητα να αιτηθεί εκ νέου αναμόρφωση – αναβάθμιση του εγγράφου επιβεβαίωσης ώστε να καλύπτει και επί πλέον υπηρεσίες του ή επί πλέον κατηγορίες επιβεβαίωσης. 

 1. Οι φορείς (Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, νεοσύστατες ΕΥΔ και ΝΠΙΔ) που θα οριστούν ΕΦΔ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων/ή και υποδομών και οι οποίοι θα εκτελέσουν ως δικαιούχοι, έργα από Ε.Π. του ΕΣΠΑ, πέραν της τεχνικής βοήθειας, γι' αυτά τα έργα απαιτείται να λάβουν επιβεβαίωση της επάρκειάς τους; 

Εφόσον κάποιος φορέας (Γενική Γραμματεία, νεοσύστατη ΕΥΔ ή ΝΠΙΔ) έχει ορισθεί ΕΦΔ αλλά πρόκειται να εκτελέσει και ως δικαιούχος έργα ΕΠ του ΕΣΠΑ, πέραν της τεχνικής βοήθειας, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσει επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας, που να τον καλύπτει για το είδος των έργων, που θα υλοποιήσει. Το ίδιο ισχύει και για τις Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής των Υπουργείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροποποίηση της αρχικής εγκυκλίου, «οι λοιποί δικαιούχοι πράξεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, κρίνονται διαχειριστικά επαρκείς, εφόσον υλοποιούν τις ενέργειες βάσει διαδικασιών που περιγράφονται γραπτώς σε εγχειρίδιο, του οποίου η πληρότητα ελέγχεται, διοικητικά και χωρίς διενέργεια αυτοψίας, από την αρμόδια αρχή, που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης για τις πράξεις αυτές»

 1. Οι προσκλήσεις για τη διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων, που δημοσιεύουν οι Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης με ποια λογική επιλέγουν τους δυνητικούς δικαιούχους που προσκαλούν και τον τύπο επιβεβαίωσης της επάρκειας;

Οι προσκλήσεις για τη διαχειριστική επάρκεια, που δημοσιοποιούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες, θα αντιστοιχούν στον προγραμματισμό τους για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη πράξεων. Επομένως στη βάση αυτή μπορούν να εξειδικεύσουν τους δυνητικούς δικαιούχους στους οποίους απευθύνονται αλλά και τον τύπο της επιβεβαίωσης της επάρκειας, που κατά κύριο λόγο θα αφορούν οι προσκλήσεις αυτές, δίνοντας όμως τη δυνατότητα στους φορείς να αιτηθούν παράλληλα και πρόσθετες κατηγορίες επιβεβαίωσης, εφόσον εκείνοι το επιθυμούν.

 1. Υπάρχουν κάποιοι από τους φορείς των οποίων οι προμήθειες (η διαγωνιστική διαδικασία) υπάγονται στις αρμοδιότητες της ΓΓ Εμπορίου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση για επιβεβαίωση της επάρκειας και η σχετική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης; 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του ΥΠΑΝ, η οποία πραγματοποιεί διαγωνισμούς προμηθειών που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών (ΕΠΚΠ), πρόκειται να επιβεβαιωθεί (αυτοτελώς) ως προς την διαχειριστική της επάρκεια. Ο κάθε φορέας όμως που θα αναλάβει ως δικαιούχος, έργο προμήθειας, θα πρέπει επίσης με τις δικές του υπηρεσιακές μονάδες, να αποδεικνύει τη διαχειριστική του επάρκεια.
 
Συχνά στα συγχρηματοδοτούμενα έργα με την ένταξη μιας προμήθειας ενός φορέα του δημοσίου στο ΕΠΚΠ, εφόσον το ζητήσει ο φορέας, λαμβάνει εξαίρεση από τη διαδικασία της διενέργειας του διαγωνισμού από τη Γ.Γ. Εμπορίου. Η ύπαρξη επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του φορέα θα είναι ένα επιπλέον επιχείρημα για την εξαίρεση αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν και ο φορέας - δικαιούχος και η Γ.Γ. Εμπορίου είναι διαχειριστικά επαρκείς, δεν δημιουργείται πρόβλημα.

 1. Σε περίπτωση που μια ΔΕΚΟ εφαρμόζει δικό της κανονισμό προμηθειών που προβλέπει άλλες διαδικασίες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (τηρώντας το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο ) και άλλες για τα υπόλοιπα (μη απαραίτητα συμβατές με αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο) θεωρείται ότι καλύπτει την αντίστοιχη απαίτηση; 

Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας αφορά στην εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ο φορέας (άρα και μια ΔΕΚΟ), που θα ελεγχθεί ως προς την επάρκεια, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που ορίζονται για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του.
 
Η ΕΥΔ εξετάζει το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει ο φορέας κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του. Ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις του κανονισμού προμηθειών του φορέα που αφορούν τα μη συγχρηματοδο-τούμενα έργα δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την ΕΥΔ.
 
Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι εφόσον ο φορέας λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να εφαρμόζει το ΠΔ 60/07 ή το ΠΔ 59/07 και να τηρεί τους κανόνες και τις αρχές της Συνθήκης ΕΚ.

 1. Σύμφωνα με το ΠΔ 205/98 «Περί ορισμού και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» η τήρηση του συγκεκριμένου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν περιλαμβάνει το δημόσιο τομέα. Για τους φορείς του δημόσιου τομέα τι απαιτείται αντ’ αυτού; Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει στις περιπτώσεις αυτές το σύστημα μηχανογραφημένης οικονομικής διαχείρισης;

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της εγκυκλίου οδηγιών για τη μεταβατική περίοδο, η απαίτηση της τήρησης συγκεκριμένου λογιστικού σχεδίου περιορίζεται στους φορείς, για τους οποίους η ισχύουσα νομοθεσία το επιβάλει. Στους λοιπούς φορείς ορίζεται ως υποχρεωτική η μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση με παράλληλη τήρηση κατάλληλου λογιστικού συστήματος από το φορέα.  Προκειμένου να υποβοηθηθεί η δημιουργία κατάλληλου και επαρκούς τέτοιου λογιστικού συστήματος πρόκειται να δοθούν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού ελάχιστες προδιαγραφές του συστήματος αυτού, καθώς και παράδειγμα ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.

 1. Στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614 αναφέρει ότι "Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας...". Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
  α) Τι εννοούμε συναφή δημόσια υπηρεσία; Μπορεί να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου;
  β) Μπορεί οποιοσδήποτε δυνητικός δικαιούχος να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού;
  γ) Η περίπτωση ο δεύτερος συμβαλλόμενος (διαχειριστικά επαρκής φορέας) να είναι ΝΠΙΔ, χωρίς να έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του δημοσίου, καλύπτεται από τα οριζόμενα στο Ν. 3614;

α) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/07, προκειμένου να μεταβιβαστεί η ευθύνη εκτέλεσης του έργου σε διαχειριστικά επαρκή φορέα, αυτός θα πρέπει να εμπίπτει στις αναφερόμενες κατηγορίες του νόμου, δηλαδή να είναι :
 - η αρχή στην οποία υπάγεται ή από την οποία εποπτεύεται ο  φορέας ή συναφής δημόσια υπηρεσία,
 - Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού,
 - ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 - αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία είναι ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και επομένως δεν είναι δημόσιες (κρατικές) υπηρεσίες, δεν μπορούν να αναλάβουν την αρμοδιότητα υλοποίησης για έργο μη διαχειριστικά επαρκούς φορέα, με βάση το άρθρο 22 του Ν. 3614/07.

β) Προκειμένου ένας διαχειριστικά επαρκής φορέας να αποφασίσει την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης του έργου (με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του) θα πρέπει το προτεινόμενο έργο να εμπίπτει και εν γένει να στοιχείται με τους εκ νόμου καταστατικούς σκοπούς του νομικού αυτού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει καταστρατήγηση των σκοπών αυτών του νομικού προσώπου (π.χ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο μιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται να αποφασίσει την ανάληψη της υλοποίησης έργου ενός ΟΤΑ α’ βαθμού στα όρια του νομού, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους πολίτες του νομού, αλλά δεν είναι στο πλαίσιο του σκοπού του να αναλάβει εκτέλεση έργου ΟΤΑ, που ανήκει σε άλλο νομό). Επομένως καταρχήν οποιοσδήποτε δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, πλην όμως το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να συμβαδίζει με τους σκοπούς του ΟΤΑ. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι ο δικαιούχος που μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υλοποίησης, κατά τελολογική ερμηνεία της διάταξης του άρ. 22 παρ. 3 ν. 3614/2007, πρέπει να καλύπτει τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό του ως αναθέτουσας αρχής, υπό την έννοια του άρθρου 1 του π.δ. 60/2007.

γ) Όπως και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, πλην των ανωνύμων εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ, δεν αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 3614/2007 μεταξύ των φορέων που μπορούν να αναλάβουν την αρμοδιότητα υλοποίησης με προγραμματική σύμβαση.

 1. Στο άρθρο 22 του Ν. 3614 αναφέρει "Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαμβάνει υλοποίηση έργου σύμφωνα με τα προηγούμενα, προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές δύνανται να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου και να καλύπτονται απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του προγράμματος στο οποίο εντάσσεται."
  Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
  α) είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση τέτοιου είδους δαπανών διοίκησης στο πλαίσιο μιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης;
  β) τι εννοούμε "...καλύπτονται απολογιστικά από το ίδιο το έργο..";

Σε ότι αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών που προκαλούνται στον φορέα υλοποίησης, διευκρινίζεται ότι :

Το υπόδειγμα της Προγραμματικής Σύμβασης, που έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, δεν περιλαμβάνει άρθρο για την κάλυψη της αποζημίωσης του φορέα υλοποίησης του έργου, δίνει όμως τη δυνατότητα να συμπληρωθούν πρόσθετοι όροι ή άρθρα, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η περίπτωση αυτή.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/07, ορίζεται η δυνατότητα κάλυψης των πρόσθετων δαπανών διοίκησης του φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, απολογιστικά. Περαιτέρω και σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται στην ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08), ότι «οι δαπάνες που σχετίζονται με συμβάσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εκτέλεσης της πράξης χωρίς να αποφέρουν ανάλογη προστιθέμενη αξία δεν είναι επιλέξιμες», δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Η διάταξη αυτή δεν αναιρεί τη δυνατότητα να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές από άλλους πόρους εφόσον καλύπτουν την αποζημίωση του φορέα για την επιβάρυνση που προκαλεί η υλοποίηση του έργου και προσδιορίζονται, όχι με τη μορφή ποσοστού επί του έργου, αλλά με ανάλυση των πραγματικών πρόσθετων δαπανών, που προκαλούνται στο φορέα υλοποίησης και σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Με βάση τα ανωτέρω, δύναται να προστεθεί σχετική διάταξη στην Προγραμματική Σύμβαση, που θα ορίζει την πηγή χρηματοδότησης των «πρόσθετων δαπανών» για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού τους. Επίσης θα ορίζεται η διαδικασία της πληρωμής, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία (σύμφωνα με τη μέθοδο προϋπολογισμού τους), και θα καταβάλλεται με την έκδοση νομίμων παραστατικών εκ μέρους του φορέα υλοποίησης. Σε καμία περίπτωση η πληρωμή των "πρόσθετων δαπανών" δεν μπορεί να στηρίζεται σε κατ’ αποκοπή τίμημα. Επί πλέον θα πρέπει, να διασφαλίζεται ότι οι «πρόσθετες δαπάνες» δεν αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης από άλλη πηγή ή από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επίσης σε κάθε περίπτωση το συνολικό κόστος των πρόσθετων δαπανών θα πρέπει να κυμαίνεται σε ένα εύλογο ύψος κάλυψης καθαρά λειτουργικών εξόδων και να μην έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κέρδους στο δικαιούχο, δηλαδή τη δημιουργία πλεονάσματος σε αυτόν.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010