Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δημοσιονομικές διορθώσεις, παρατυπίες & ανακτήσεις 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ισχύουν αναφορικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις, παρατυπίες & ανακτήσεις

Δ.VI.1. Δημοσιονομικές διορθώσεις

Δ.VI.2. Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών

Δ.VI.3. Δήλωση των παρατυπιών στην ΕΕ

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2010