Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Δ.V.2. Εκθέσεις εξέλιξης οικονομικών μεγεθών 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βασικά βήματα

 1. Υποβολή προβλέψεων και εκτιμήσεων αιτήσεων πληρωμών
 2. Υποβολή ετήσιας δήλωσης αποσύρσεων και ανακτήσεων που εκκρεμούν

Περιγραφή Διαδικασίας

1. Υποβολή προβλέψεων και εκτιμήσεων αιτήσεων πληρωμών

Οι προβλέψεις του τρέχοντος έτους περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις που δημιουργούνται στο τέλος του προηγούμενου έτους και την πρόβλεψη των αιτήσεων μέχρι και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Με δεδομένο  ότι σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1083/2006,  άρθρο 87 η εκτέλεση μιας πληρωμής από την Ε.Ε γίνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησή της στην Επιτροπή, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου θεωρείται ότι καταβάλλονται από την Επιτροπή εντός του τρέχοντος έτους. Για την κατάρτιση των προβλέψεων και εκτιμήσεων αιτήσεων πληρωμών η Αρχή Πιστοποίησης ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία:

Οι πηγές στις οποίες στηρίζεται για τη σχετική διαδικασία είναι το ΟΠΣ καθώς και πληροφορίες σε σχέση με τις προοπτικές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τις οποίες λαμβάνει από τις αρμόδιες ΕΥΔ/ΕΦΔ:

Κατά την επεξεργασία οι παράγοντες οι οποίοι κυρίως λαμβάνονται υπόψη είναι:

 • Η ιστορική εξέλιξη των δαπανών και των αιτήσεων πληρωμών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά τα προηγούμενα έτη στα αντίστοιχα διαστήματα.
 • Οι απαιτήσεις στην Επιτροπή στο τέλος του προηγούμενου έτους.
 • Ο ρυθμός υλοποίησης των έργων κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, που προηγείται του μήνα κατά τον οποίο συντάσσονται οι προβλέψεις.
 • Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στον Κοινοτικό Προϋπολογισμός και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου το κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να ανταποκριθεί στο κανόνα ν+3.
 • Η πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό για τα συγρηματοδοτούμενα έργα  του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων.

Η κατάρτιση των προβλέψεων των αιτήσεων πληρωμών για το τρέχον έτος και των εκτιμήσεων για το επόμενο έτος ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου εκάστου έτους και υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο στις 30 Απριλίου.

2. Υποβολή ετήσιας δήλωσης αποσύρσεων και ανακτήσεων που εκκρεμούν

Η δήλωση του Παραρτ. XI του άρθρου 20, παρ. 2  του Καν. 1828/2006 η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δημιουργείται από το ΟΠΣ.

Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες οργάνωσης και διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών των έργων διασφαλίζουν την  ορθότητα και την ακεραιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες.  Τόσο ο τύπος των  τηρούμενων στοιχείων όσο και οι διαδικασίες επεξεργασίας τους εγγυώνται ολοκληρωμένες, διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες.

Για το λόγο αυτό στο ΟΠΣ:

 • Αποτυπώνεται  το σύνολο των οικονομικών στοιχείων των έργων (πληρωμές -  διορθώσεις –αποσύρσεις) με διακριτές εγγραφές και δεν επιτρέπονται συμψηφισμοί.
 • Καταγράφεται όλη τη διαδικασία (υποβολή στοιχείων πληρωμών από τον Δικαιούχο, τα αποτελέσματα  τυπικού και ουσιαστικού ελέγχου των Δ.Α.επί των στοιχείων δαπανών – προληπτικοί έλεγχοι)(Πλήρης Διαδρομή Ελέγχου)
 • Γίνεται αποτύπωση και κατηγοριοποίηση διορθώσεων συνεπεία ελέγχων και επιθεωρήσεων των σχετικών οργάνων. 

Την ευθύνη για την ορθότητα και την καταχώρηση των στοιχείων δαπανών, αποσύρσεων και διορθώσεων  στο ΟΠΣ την έχουν  οι  αρμόδιες ΕΥΔ/ΕΦΔ.Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων ολοκληρώνεται κατά την τελευταία αίτηση του έτους.

Η Αρχή Πιστοποίησης όπως περιγράφεται και  στις  σχετικές ενότητες της πιστοποίησης των δηλώσεων δαπανών, προβαίνει σε επαλήθευση  των στοιχείων της δήλωσης.

Οι πίνακες του άρθρου 20 υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους για την κατάρτιση της ετήσιας σύνοψης.
 
Παραγόμενα Έντυπα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2010