Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 ΥΠΑΝ - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τη διαχείριση δράσεων αρμοδιότητάς της με σχετική απόφαση.

Από τις υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ασκούν οι:

  • Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων
  • Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
  • Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
  • Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Η Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων ασκεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΠΔ 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995) και Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε Επενδυτικού Νόμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3299/2004. Ειδικότερα η Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων έχει ως κύρια καθήκοντα τη μέριμνα για την έγκριση ειδικών επενδύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων του Επενδυτικού Νόμου.

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος ασκεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΠΔ 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995) (επισυνάπτεται στο Παράρτημα VIII-B) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων οι οποίες αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία βιομηχανικών περιοχών, βιομηχανικών πάρκων και βιοτεχνικών πάρκων.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας ασκεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ΠΔ 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων ειδικών κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων.

Η Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ασκεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/29.12.1995) (επισυνάπτεται στο Παράρτημα VIII-B) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων οι οποίες αφορούν την προώθηση χρηματοπιστωτικών και άλλων θεσμών που προάγουν τις επενδύσεις των ΜΜΕ και την υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ΜΜΕ.

Οι βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος και  της Διεύθυνσης  Πολιτικής Ποιότητας προσδιορίζονται στο ΠΔ 189/89 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995).

Οι βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων προσδιορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. Φ1/ΟΙΚ.3584 (ΦΕΚ 147/Β/1996).

Η οργάνωση της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων και της Διεύθυνσης Βιοιμηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος, και της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας σε επί μέρους τμήματα και η κατανομή καθηκόντων σε αυτά  προσδιορίζονται στο ΠΔ 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995).

Η οργάνωση της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθορίζεται στην ΚΥΑ με αρ. Φ1/ΟΙΚ. 3584 (ΦΕΚ 147/Β/1996).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013