Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος» 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει οκτώ (8) διοικητικές περιφέρειες στην Ελληνική πλευρά (Σάμο, Λέσβο, Χίο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά) και όλη την Κύπρο.

Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: 

 • Ανάδειξη της περιοχής του προγράμματος ως μέτρου αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύτερη ΝΑ Μεσόγειο.

με Ειδικούς Στόχους την:

 • Άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής,
 • Οικονομική ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης,
 • Αναβάθμιση της περιοχής στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος,
 • Αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

 1. Ανταγωνιστικότητα: Υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 2. Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον: Διαφύλαξη του περιβάλλοντος, διαχείριση των κινδύνων, ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών της περιοχής.
 3. Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής: Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, ενίσχυση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών, ενθάρρυνση της κατάρτισης στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 4. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με οριζόντιο χαρακτήρα): Συνολική υποστήριξη του προγράμματος για την προετοιμασία έργων, τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος, τις ενέργειες δημοσιότητας και αξιολόγησης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 41.633.290 Ευρώ και μετά την αναθεώρηση ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 44.593.923 Ευρώ.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/09/2010