Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Η οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προσδιορίζεται στο Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123Α) με το οποίο καθορίστηκε η οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών του, στο Π.Δ. 416/1990 (ΦΕΚ 162Α) με το οποίο συστάθηκαν η Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού και η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και στο Π.Δ. 396/1998 (ΦΕΚ 276/Α/2-11-1998) με το οποίο συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η οργάνωση αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111Α/8-5-2003) με την οποία συστάθηκε στον οργανισμό η Ειδική Υπηρεσία Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ).

Οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχουν ως εξής:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Διεύθυνση Απασχόλησης (Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού)

Η Διεύθυνση έχει  ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό και την εισήγηση μέτρων που αφορούν στην προώθηση της Απασχόλησης σε σχέση με την εκάστοτε ισχύουσα κυβερνητική πολιτική, το συντονισμό και την υποστήριξη των Υπηρεσιών Απασχόλησης (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση, Γραφεία Εργασίας και Τοπικές Υπηρεσίες) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλες διευθύνσεις της Διοίκησης.

2. Υπηρεσία διεθνών σχέσεων

Η υπηρεσία διεθνών σχέσεων προετοιμάζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις τα προγράμματα και τις δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (συγχρηματοδοτούμενους), έχει την επιμέλεια της συνεργασίας με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές σε θέματα σχεδιασμού-ένταξης και παρακολούθησης προγραμμάτων και ενημερώνει γι' αυτά όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού, επιμελείται σε συνεργασία με τις διευθύνσεις του οργανισμού την σύνταξη των απαραίτητων δελτίων παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου των διάφορων δράσεων, συντάσσει  τα απαραίτητα δελτία έργων σύμφωνα με τις οδηγίες των  διαχειριστικών αρχών, συγκεντρώνει τα δελτία δαπανών και αφού ελέγξει την επιλεξιμότητά τους σε σχέση με τις απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενημερώνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, απαντά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, σε εκθέσεις ελέγχου των διαφόρων ελεγκτικών αρχών των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, και διευκολύνει τις αρχές αυτές για την επιτέλεση του έργου τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

3. Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

Η υπηρεσία ειδικών κοινωνικών ομάδων σχεδιάζει δράσεις που αφορούν στην προώθηση στην απασχόληση ατόμων με αναπηρίες  και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, παρακολουθεί την πορεία του φυσικού αντικειμένου των σχετικών δράσεων και συντάσσει εκθέσεις προόδου αυτών, συνεργάζεται με άλλες Διευθύνσεις της Διοίκησης για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων, φροντίζει για την επεξεργασία των στοιχείων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και παρακολουθεί την πορεία των επωφελούμενων με κύριο στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση τους.

4. Ειδική Υπηρεσία Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ)

Σκοπός της Ειδικής Υπηρεσίας Κ.Π.Α είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, προκειμένου να υποστηρίζεται ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, ως προς την ενεργοποίηση και την προώθησή του σε θέσεις απασχόλησης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συντονίζει και παρακολουθεί την οργάνωση, ανάπτυξη και απόδοση των Κ.Π.Α, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ανέργους και  επιχειρήσεις.

5. Διεύθυνση Επιθεώρησης

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των υπηρεσιών απασχόλησης και ασφάλισης, των υπηρεσιών τεχνικής εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών εκπαίδευσης.  Ειδικότερα και αναφορικά με τις υπηρεσίες απασχόλησης και ασφάλισης είναι αρμόδια για το διαχειριστικό, οικονομικό και λογιστικό έλεγχο για τις πραγματοποιούμενες παροχές και δαπάνες των περιφερειακών ή των υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται σε αυτές, τον έλεγχο της εφαρμογής των νόμων και εγκυκλίων οι οποίες διέπουν την λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών, τον διοικητικό οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των ΚΠΑ και των υπηρεσιών ασφάλισης του οργανισμού ,την πίστη εφαρμογή των διατάξεων οι οποίες ισχύουν κάθε φορά για κάθε δράση η παροχή του οργανισμού προς τους ασφαλισμένους ,την ποιοτική και ποσοτική παροχή υπηρεσιών προς τους άνεργους και προτείνει λύσεις για βελτίωση της διαδικασίας εντός της κάθε υπηρεσίας. Αναφορικά με τις υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης  ελέγχει την ποιοτική  παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης  προς τους εκπαιδευόμενους και προτείνει λύσεις για βελτίωση της διαδικασίας εντός της κάθε υπηρεσίας, ελέγχει την πιστή εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, προτείνει μέτρα για την βελτίωση του κτιριακού εξοπλισμού και των μηχανημάτων τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και ελέγχει τις υποχρεώσεις του προσωπικού καθώς και την απόδοση του.  Αναφορικά με τις υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης  ασκεί διοικητικό, οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των  εκπαιδευτικών μονάδων οι οποίες λειτουργούν κάθε φορά στα πλαίσια του  οργανισμού, ελέγχει την πίστη εφαρμογή των διατάξεων οι οποίες ισχύουν κάθε φορά για κάθε δράση η παροχή του οργανισμού προς τους   εκπαιδευόμενους. Τέλος σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων στην λειτουργία  οποιασδήποτε υπηρεσίας ενημερώνει σχετικά την διοίκηση προκειμένου για την ανάληψη διορθωτικών μέτρων.

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών είναι αρμόδια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, μεριμνά για την έγκρισή του προϋπολογισμού και την διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης των εσόδων του. Ελέγχει τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, και  συντάσσει τον ισολογισμό του Οργανισμού.

7. Νομική Υπηρεσία

Η νομική υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη στις υπηρεσίες του οργανισμού και εκπροσωπεί νομικά τον οργανισμό ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ειδικότερα  παρακολουθεί την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία και προωθεί για κάθε πράξη του οργανισμού την εναρμόνιση της με την αντίστοιχη κοινοτική όπου αυτό απαιτείται, γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα που αναφέρεται στα αντικείμενα του οργανισμού, εισηγείται για κάθε σοβαρό νομικό θέμα ή ζήτημα που αφορά τον οργανισμό και γνωμοδοτεί σε περιπτώσεις συμβιβασμού η παραίτησης από δικαιώματα αξιώσεις αγωγές και ένδικα μέσα, μεριμνά για την νομοτεχνική επεξεργασία των σχεδίων νόμων κανονισμών διαταγμάτων και εγκυκλίων που καταρτίζουν οι υπηρεσίες του οργανισμού,           καταρτίζει τις συμβάσεις και κάθε έγγραφο το οποίο αποτελεί δικαιοπραξία του οργανισμού με άλλο φορέα.

8. Διεύθυνση Μηχανογράφησης (Πληροφορικής)

Η Διεύθυνση Μηχανογράφησης (Πληροφορικής) του ΟΑΕΔ έχει ως αρμοδιότητα  να σχεδιάζει, αναπτύσσει, λειτουργεί και  υποστηρίζει τα πληροφοριακά συστήματα, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τις εφαρμογές  και τις προηγμένες υπηρεσίες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους τελικούς χρήστες που διαχειρίζονται την πληροφορία που αποτελεί και την πρώτη ύλη για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών που καλείται να προσφέρει ο Οργανισμός αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. Τμήμα Ασφάλισης

Το τμήμα ασφάλισης παρεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο για την ορθή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, ύστερα από ερωτήματα υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, παραλαμβάνει τις αιτήσεις θεραπείας ασφαλισμένων για τις διάφορες οι οποίες προκύπτουν από μη αναγνώριση δικαιώματος  τους από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας της και συλλέγει στοιχεία για ίδρυση ή συνέχιση λειτουργίας Γραφείων Ανταποκριτών σε υπηρεσίες αρμοδιότητάς της τα οποία διαβιβάζει στη Διοίκηση.

2. Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το τμήμα επαγγελματικής κατάρτισης κατευθύνει και ελέγχει τη δραστηριότητα των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό τις οδηγίες της αρμόδιας διεύθυνσης της Διοίκησης, επιμελείται της συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διαβιβάζει αυτά στις αρμόδιες διευθύνσεις της διοίκησης, παρακολουθεί τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία πραγματοποιούνται στις εκπαιδευτικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, και συγκεντρώνει τα στοιχεία για την πίστη εφαρμογή των προγραμμάτων και τα διοχετεύει στις αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης.

3. Τμήμα Προμηθειών

Έχει την επιμέλεια της προμήθειας των υλικών εξοπλισμού των εκπαιδευτικών μονάδων και υπηρεσιών (ΤΥ, ΚΠΑ και ΚΠΑ 2) της αρμοδιότητάς της, την επιμέλεια διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης ακίνητων για τις υπηρεσίες της αρμοδιότητας της σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης, μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες σε εφόδια, υλικά κι εξοπλισμό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της και τα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης, επιμελείται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της διενέργειας των προμηθειών σύμφωνα και της αποστολής αυτών στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, ενώ τέλος εισηγείται αρμοδίως για τη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού.

4. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Το τμήμα οικονομικών υπηρεσιών κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης μεριμνά για την συλλογή από τις υπηρεσίες της αρμοδιότητάς της όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την έκδοση ενταλλμάτων πληρωμής αφού ελέγξει τη νομιμότητα της δαπάνης και την πληρότητα των σχετικών παραστατικών. Στη συνέχεια τα χρηματικά εντάλματα εξοφλούνται από τις υπηρεσίες. Καταρτίζει τα μηνιαία και ετήσια ισοζύγια και συντάσσει λογιστικές καταστάσεις τις οποίες υποβάλλει στη διοίκηση. Ελέγχει τις πιστώσεις των κωδίκων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη η οποία πραγματοποιείται.

5. Τμήμα διοικητικού

Το τμήμα διοικητικού έχει την επιμέλεια των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση  και κάθε μεταβολή του προσωπικού της διεύθυνσης και των υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται σε αυτήν καθώς και τα θέματα πειθαρχικής διαδικασίας, ελέγχει την τήρηση των πρωτοκόλλων  και της αλληλογραφίας της υπηρεσίας, επιμελείται της συντήρησης και επισκευής  των πληροφοριακών συστημάτων της περιφερειακής διεύθυνσης και των υπηρεσιών ευθύνης της, εξετάζει κάθε αναφορά παραπόνων ή άλλης φύσεως κατά των υπηρεσιών ή των υπαλλήλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών και ενημερώνει τον αρμόδιο Διευθυντή, παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και παραδίδει στα διάφορα τμήματα κάθε αλληλογραφία, πλην της εμπιστευτικής που αποσφραγίζει ο Διευθυντής, τηρεί το βιβλίο διαχείρισης των ταχυδρομικών τελών απλής και συστημένης αλληλογραφίας και επιμελείται της ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης του κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της συντήρησης και καλής λειτουργίας πάσης φύσεως εγαταστάσεων αυτού.

Ο ΟΑΕΔ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Σύμφωνα με το Ν. 2596/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6-11-2001) ο ΟΑΕΔ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση. Επίσης συμμετέχει στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση και μπορεί να εφαρμόζει προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Διοικητική οργάνωση

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού διακρίνονται στην κεντρική Υπηρεσία (Διοίκηση) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (7 Περιφερειακές Διευθύνσεις με τις κατά τόπους Υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους). Η Διοίκηση συγκροτείται από τις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικές Διευθύνσεις που κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο της αρμοδιότητάς τους.

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στην Α΄ Γενική Διεύθυνση (Εργατικού Δυναμικού) ανάγεται σε θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Β΄ Γενική Διεύθυνση (Υποστήριξης) ανάγεται σε θέματα που έχουν σχέση με την υποστήριξη του έργου των μονάδων του Οργανισμού (θέματα προσωπικού, οικονομικών κλπ).

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γ΄ Γενική Διεύθυνση (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ανάγεται σε θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού υλοποιείται μέσω των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Αυτές αποτελούνται από τις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι κατά τόπους Τοπικές Υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες Απασχόλησης (Γρ. Εργασίας, Κέντρα προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ), Κέντρο για το Πρόγραμμα STAGE), καθώς και οι εκπαιδευτικές μονάδες (TEE). Πιο αναλυτικά, ο Οργανισμός διαθέτει:

  • 120 Τοπικές Υπηρεσίες με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα: Απασχόλησης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και παροχών Ασφάλισης
  • Γραφείο Εργασίας με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • 79 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) τα οποία αποτελούν αναβαθμισμένη μορφή των Γραφείων Εργασίας
  • Κέντρο Προώθησης Προγραμμάτων Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας (STAGE) με αρμοδιότητες που αφορούν σε Παρακολούθηση Προγραμμάτων Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας (STAGE)
  • Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης Νέων Αθήνας  με αρμοδιότητες που αφορούν σε υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • 52 Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης ΤΕΕ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2013