Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ιδρύθηκε το έτος 1985, βάσει του Ν.1518/1985, με σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τους φορείς αυτών, καθώς επίσης και φορείς του Δημόσιου και του Κοινωνικού Τομέα σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης.

Η ΕΕΤΑΑ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου και τον κατ' εξουσιοδότηση αυτού πράξεων, καθώς και του Ν.2190/20. Κύριοι μέτοχοι της εταιρίας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ.

Αποτελεί τον θεσμοθετημένο επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών και πολιτικών σε θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη.

Η Εταιρία, έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εθνικής εμβέλειας, με κεντρική δομή στην Αθήνα, και περιφερειακά παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

Η οργανωτική δομή της ΕΕΤΑΑ αποτυπώνεται στο παραπάνω οργανόγραμμα.

Με γαλάζιο χρώμα σημειώνονται οι διευθύνσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής και η Διεύθυνση Κατάρτισης και Απασχόλησης αποτελούν τις παραγωγικές διοικητικές ενότητες της εταιρίας.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, οι κύριες αρμοδιότητες των παραγωγικών διοικητικών ενοτήτων της εταιρίας είναι: 

 • Η εκπόνηση μελετών και ερευνών
 • Ο σχεδιασμός /διοίκηση /εφαρμογή /διαχείριση /παρακολούθηση και αξιολόγηση σύνθετων σχεδίων δράσης και έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης/κατάρτισης
 • Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ΤΠΕ
 • Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη

Οι παραγωγικές διοικητικές ενότητες της εταιρίας εμπλέκονται με τη διαχείριση πράξεων, με την υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Τεκμηρίωσης και του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.

Τα θεματικά αντικείμενα των παραγωγικών διοικητικών ενοτήτων περιλαμβάνουν: 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 • Θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και τοπικής ανάπτυξης
 • Θέματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού
 • Θέματα οικονομικών των ΟΤΑ

Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής:

 • Θέματα συγκρότησης νέων θεσμών Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
 • Θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης των ΟΤΑ
 • Θέματα πληροφορικής / ΤΠΕ

Διεύθυνση Κατάρτισης και Απασχόλησης:

 • Θέματα κατάρτισης
 • Θέματα προώθησης της απασχόλησης. 

Με σχετική Υπουργική Απόφαση ορίζεται η ΕΕΤΑΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, οι ειδικότερες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει καθώς και οι ειδικότερες υποχρεώσεις της ΕΕΤΑΑ και της Διαχειριστικής Αρχής.

Οι διευθύνσεις που εμπλέκονται στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων είναι: 

 • Διεύθυνση Κατάρτισης και Απασχόλησης
 • Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οικονομικών ΟΤΑ
 • Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2009